خبر ۴ کشته و ۱۵۰۹ مصدوم در حوادث چهارشنبه سوری/ ۱۳ نفر بازداشت شدند

خبر ۴ کشته و ۱۵۰۹ مصدوم در حوادث چهارشنبه سوری/ ۱۳ نفر بازداشت شدند

۱۰۰ خبر ۴ کشته و ۱۵۰۹ مصدوم در حوادث چهارشنبه سوری/ ۱۳ نفر بازداشت شدند

خبر براساس گزارش سازمان اورژانس کشور تاکنون۴ نفر بر اثر حوادث شب چهارشنبه آخر سال جان خود را از دست داده اند و از صبح امروز ۱۵۰۹ نفر مصدوم شده اند.

براساس گزارش سازمان اورژانس کشور تاکنون۴ نفر بر اثر حوادث شب چهارشنبه آخر سال جان خود را از دست داده اند و از صبح امروز ۱۵۰۹ نفر مصدوم شده اند. خبر

براساس گزارش سازمان اورژانس کشور تاکنون۴ نفر بر اثر حوادث شب چهارشنبه آخر سال جان خود را از دست داده اند و از صبح امروز ۱۵۰۹ نفر مصدوم شده اند. خبر ۱۰۰

براساس گزارش سازمان اورژانس کشور تاکنون۴ نفر بر اثر حوادث شب چهارشنبه آخر سال جان خود را از دست داده اند و از صبح امروز ۱۵۰۹ نفر مصدوم شده اند.100 خبر

خبربراساس گزارش سازمان اورژانس کشور تاکنون۴ نفر بر اثر حوادث شب چهارشنبه آخر سال جان خود را از دست داده اند و از صبح امروز ۱۵۰۹ نفر مصدوم شده اند.

براساس گزارش سازمان اورژانس کشور تاکنون۴ نفر بر اثر حوادث شب چهارشنبه آخر سال جان خود را از دست داده اند و از صبح امروز ۱۵۰۹ نفر مصدوم شده اند.خبر