خبر اردوغان: ما هیچگاه غیرنظامیان را هدف قرار ندادیم /به زودی وارد عفرین می‌شویم

خبر اردوغان: ما هیچگاه غیرنظامیان را هدف قرار ندادیم /به زودی وارد عفرین می‌شویم

۱۰۰ خبر اردوغان: ما هیچگاه غیرنظامیان را هدف قرار ندادیم /به زودی وارد عفرین می‌شویم

خبر <img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nUGtXqYvpug1/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIib1geMYQGc-m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AC%D8%A8.jpg" /><div>رییس جمهوری ترکیه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه در عفرین تاکنون سه هزار و 400 نفر از جنگجویان در جریان درگیری با نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه کشته شده اند.</div>

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nUGtXqYvpug1/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIib1geMYQGc-m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AC%D8%A8.jpg" /><div>رییس جمهوری ترکیه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه در عفرین تاکنون سه هزار و 400 نفر از جنگجویان در جریان درگیری با نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه کشته شده اند.</div> خبر

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nUGtXqYvpug1/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIib1geMYQGc-m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AC%D8%A8.jpg" /><div>رییس جمهوری ترکیه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه در عفرین تاکنون سه هزار و 400 نفر از جنگجویان در جریان درگیری با نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه کشته شده اند.</div> خبر ۱۰۰

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nUGtXqYvpug1/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIib1geMYQGc-m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AC%D8%A8.jpg" /><div>رییس جمهوری ترکیه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه در عفرین تاکنون سه هزار و 400 نفر از جنگجویان در جریان درگیری با نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه کشته شده اند.</div>100 خبر

خبر<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nUGtXqYvpug1/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIib1geMYQGc-m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AC%D8%A8.jpg" /><div>رییس جمهوری ترکیه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه در عفرین تاکنون سه هزار و 400 نفر از جنگجویان در جریان درگیری با نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه کشته شده اند.</div>

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nUGtXqYvpug1/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIib1geMYQGc-m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AC%D8%A8.jpg" /><div>رییس جمهوری ترکیه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه در عفرین تاکنون سه هزار و 400 نفر از جنگجویان در جریان درگیری با نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه کشته شده اند.</div>خبر