خبر معاون احمدی نژاد به زندان رفت

خبر معاون احمدی نژاد به زندان رفت

۱۰۰ خبر معاون احمدی نژاد به زندان رفت

خبر مأمورین پلیس تهران، امروز حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران را برای اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی دستگیر کرده و وی به زندان رفت.

مأمورین پلیس تهران، امروز حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران را برای اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی دستگیر کرده و وی به زندان رفت. خبر

مأمورین پلیس تهران، امروز حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران را برای اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی دستگیر کرده و وی به زندان رفت. خبر ۱۰۰

مأمورین پلیس تهران، امروز حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران را برای اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی دستگیر کرده و وی به زندان رفت.100 خبر

خبرمأمورین پلیس تهران، امروز حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران را برای اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی دستگیر کرده و وی به زندان رفت.

مأمورین پلیس تهران، امروز حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران را برای اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی دستگیر کرده و وی به زندان رفت.خبر