خبر دیدار رئيس جمهور افغانستان با وزیر دفاع آمریکا در کابل

خبر دیدار رئيس جمهور افغانستان با وزیر دفاع آمریکا در کابل

۱۰۰ خبر دیدار رئيس جمهور افغانستان با وزیر دفاع آمریکا در کابل

خبر محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان با جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که امروز در رأس یک هیات بلندپایه به کابل سفر کرده است، دیدار کرد.

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان با جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که امروز در رأس یک هیات بلندپایه به کابل سفر کرده است، دیدار کرد. خبر

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان با جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که امروز در رأس یک هیات بلندپایه به کابل سفر کرده است، دیدار کرد. خبر ۱۰۰

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان با جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که امروز در رأس یک هیات بلندپایه به کابل سفر کرده است، دیدار کرد.100 خبر

خبرمحمد اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان با جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که امروز در رأس یک هیات بلندپایه به کابل سفر کرده است، دیدار کرد.

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان با جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که امروز در رأس یک هیات بلندپایه به کابل سفر کرده است، دیدار کرد.خبر