خبر چگونه یورو به پوپولیست های اروپایی قدرت بیشتری می دهد

خبر چگونه یورو به پوپولیست های اروپایی قدرت بیشتری می دهد

۱۰۰ خبر چگونه یورو به پوپولیست های اروپایی قدرت بیشتری می دهد

خبر <img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/GS7zISOFUyKy/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPjmWQR4dhamm2Rwt3ohCvg,,/RB5DNMBV2U43XHGHANTP6VLCLY.jpg" /><div>پول مشترک (یورو)، برخی از اروپایی ها را از رشد، و همه را (به غیر از شاید آلمان) از کنترل سرنوشت اقتصادی خودشان بازداشته است و چپ های میانه رو تقریبا در همه جا به راست گراها باخته اند.</div>

<img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/GS7zISOFUyKy/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPjmWQR4dhamm2Rwt3ohCvg,,/RB5DNMBV2U43XHGHANTP6VLCLY.jpg" /><div>پول مشترک (یورو)، برخی از اروپایی ها را از رشد، و همه را (به غیر از شاید آلمان) از کنترل سرنوشت اقتصادی خودشان بازداشته است و چپ های میانه رو تقریبا در همه جا به راست گراها باخته اند.</div> خبر

<img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/GS7zISOFUyKy/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPjmWQR4dhamm2Rwt3ohCvg,,/RB5DNMBV2U43XHGHANTP6VLCLY.jpg" /><div>پول مشترک (یورو)، برخی از اروپایی ها را از رشد، و همه را (به غیر از شاید آلمان) از کنترل سرنوشت اقتصادی خودشان بازداشته است و چپ های میانه رو تقریبا در همه جا به راست گراها باخته اند.</div> خبر ۱۰۰

<img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/GS7zISOFUyKy/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPjmWQR4dhamm2Rwt3ohCvg,,/RB5DNMBV2U43XHGHANTP6VLCLY.jpg" /><div>پول مشترک (یورو)، برخی از اروپایی ها را از رشد، و همه را (به غیر از شاید آلمان) از کنترل سرنوشت اقتصادی خودشان بازداشته است و چپ های میانه رو تقریبا در همه جا به راست گراها باخته اند.</div>100 خبر

خبر<img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/GS7zISOFUyKy/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPjmWQR4dhamm2Rwt3ohCvg,,/RB5DNMBV2U43XHGHANTP6VLCLY.jpg" /><div>پول مشترک (یورو)، برخی از اروپایی ها را از رشد، و همه را (به غیر از شاید آلمان) از کنترل سرنوشت اقتصادی خودشان بازداشته است و چپ های میانه رو تقریبا در همه جا به راست گراها باخته اند.</div>

<img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/GS7zISOFUyKy/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPjmWQR4dhamm2Rwt3ohCvg,,/RB5DNMBV2U43XHGHANTP6VLCLY.jpg" /><div>پول مشترک (یورو)، برخی از اروپایی ها را از رشد، و همه را (به غیر از شاید آلمان) از کنترل سرنوشت اقتصادی خودشان بازداشته است و چپ های میانه رو تقریبا در همه جا به راست گراها باخته اند.</div>خبر