خبر علیپور چک خورد، سیدجلال کارت گرفت (عکس)

خبر علیپور چک خورد، سیدجلال کارت گرفت (عکس)

۱۰۰ خبر علیپور چک خورد، سیدجلال کارت گرفت (عکس)

خبر کاپیتان و مدافع با تجربه پرسپولیس با کارت زردی که گرفت، بازی بعدی تیمش در لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.

کاپیتان و مدافع با تجربه پرسپولیس با کارت زردی که گرفت، بازی بعدی تیمش در لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد. خبر

کاپیتان و مدافع با تجربه پرسپولیس با کارت زردی که گرفت، بازی بعدی تیمش در لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد. خبر ۱۰۰

کاپیتان و مدافع با تجربه پرسپولیس با کارت زردی که گرفت، بازی بعدی تیمش در لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.100 خبر

خبرکاپیتان و مدافع با تجربه پرسپولیس با کارت زردی که گرفت، بازی بعدی تیمش در لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.

کاپیتان و مدافع با تجربه پرسپولیس با کارت زردی که گرفت، بازی بعدی تیمش در لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.خبر