خبر صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان در مشهد به دلیل فعالیت علیه نظام

خبر صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان در مشهد به دلیل فعالیت علیه نظام

۱۰۰ خبر صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان در مشهد به دلیل فعالیت علیه نظام

خبر <p><img width="300" height="172" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه.jpg 580w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>معاون دادستان مشهد از صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان به اتهامات سیاسی و امنیتی خبر داده؛ اتهام پنج نفر از این افراد «حمله» به دو مسجد در شهر مشهد اعلام شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسن حیدری، معاون دادستان مشهد روز دوشنبه ۲۱ اسفند اعلام ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53466/">صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان در مشهد به دلیل فعالیت علیه نظام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="172" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه.jpg 580w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>معاون دادستان مشهد از صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان به اتهامات سیاسی و امنیتی خبر داده؛ اتهام پنج نفر از این افراد «حمله» به دو مسجد در شهر مشهد اعلام شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسن حیدری، معاون دادستان مشهد روز دوشنبه ۲۱ اسفند اعلام ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53466/">صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان در مشهد به دلیل فعالیت علیه نظام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="172" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه.jpg 580w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>معاون دادستان مشهد از صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان به اتهامات سیاسی و امنیتی خبر داده؛ اتهام پنج نفر از این افراد «حمله» به دو مسجد در شهر مشهد اعلام شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسن حیدری، معاون دادستان مشهد روز دوشنبه ۲۱ اسفند اعلام ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53466/">صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان در مشهد به دلیل فعالیت علیه نظام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="172" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه.jpg 580w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>معاون دادستان مشهد از صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان به اتهامات سیاسی و امنیتی خبر داده؛ اتهام پنج نفر از این افراد «حمله» به دو مسجد در شهر مشهد اعلام شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسن حیدری، معاون دادستان مشهد روز دوشنبه ۲۱ اسفند اعلام ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53466/">صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان در مشهد به دلیل فعالیت علیه نظام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="172" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه.jpg 580w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>معاون دادستان مشهد از صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان به اتهامات سیاسی و امنیتی خبر داده؛ اتهام پنج نفر از این افراد «حمله» به دو مسجد در شهر مشهد اعلام شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسن حیدری، معاون دادستان مشهد روز دوشنبه ۲۱ اسفند اعلام ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53466/">صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان در مشهد به دلیل فعالیت علیه نظام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="172" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه-300x172.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/03/دادگاه.jpg 580w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>معاون دادستان مشهد از صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان به اتهامات سیاسی و امنیتی خبر داده؛ اتهام پنج نفر از این افراد «حمله» به دو مسجد در شهر مشهد اعلام شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسن حیدری، معاون دادستان مشهد روز دوشنبه ۲۱ اسفند اعلام ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53466/">صدور حکم جمعا ۶۸ سال حبس برای ۱۱ تن از شهروندان در مشهد به دلیل فعالیت علیه نظام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر