خبر تمدید قرار بازداشت محمد نجفی و عدم پذیرش وکلای انتخابی

خبر تمدید قرار بازداشت محمد نجفی و عدم پذیرش وکلای انتخابی

۱۰۰ خبر تمدید قرار بازداشت محمد نجفی و عدم پذیرش وکلای انتخابی

خبر <p><img width="271" height="300" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg 271w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi.jpg 512w" sizes="(max-width: 271px) 100vw, 271px" /></p> <p>دادگستری شازند قرار بازداشت محمد نجفی، وکیل و فعال حقوق بشر را تمدید و از اعلام وکالت وکلای او ممانعت کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۲۵ بهمن ماه قرار بازداشت محمد نجفی پایان یافته بود اما قرار بازداشت این وکیل از سوی بازپرس پرونده تمدید شد. از سویی دیگر، دادگستری شازند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53464/">تمدید قرار بازداشت محمد نجفی و عدم پذیرش وکلای انتخابی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="271" height="300" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg 271w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi.jpg 512w" sizes="(max-width: 271px) 100vw, 271px" /></p> <p>دادگستری شازند قرار بازداشت محمد نجفی، وکیل و فعال حقوق بشر را تمدید و از اعلام وکالت وکلای او ممانعت کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۲۵ بهمن ماه قرار بازداشت محمد نجفی پایان یافته بود اما قرار بازداشت این وکیل از سوی بازپرس پرونده تمدید شد. از سویی دیگر، دادگستری شازند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53464/">تمدید قرار بازداشت محمد نجفی و عدم پذیرش وکلای انتخابی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="271" height="300" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg 271w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi.jpg 512w" sizes="(max-width: 271px) 100vw, 271px" /></p> <p>دادگستری شازند قرار بازداشت محمد نجفی، وکیل و فعال حقوق بشر را تمدید و از اعلام وکالت وکلای او ممانعت کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۲۵ بهمن ماه قرار بازداشت محمد نجفی پایان یافته بود اما قرار بازداشت این وکیل از سوی بازپرس پرونده تمدید شد. از سویی دیگر، دادگستری شازند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53464/">تمدید قرار بازداشت محمد نجفی و عدم پذیرش وکلای انتخابی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="271" height="300" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg 271w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi.jpg 512w" sizes="(max-width: 271px) 100vw, 271px" /></p> <p>دادگستری شازند قرار بازداشت محمد نجفی، وکیل و فعال حقوق بشر را تمدید و از اعلام وکالت وکلای او ممانعت کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۲۵ بهمن ماه قرار بازداشت محمد نجفی پایان یافته بود اما قرار بازداشت این وکیل از سوی بازپرس پرونده تمدید شد. از سویی دیگر، دادگستری شازند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53464/">تمدید قرار بازداشت محمد نجفی و عدم پذیرش وکلای انتخابی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="271" height="300" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg 271w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi.jpg 512w" sizes="(max-width: 271px) 100vw, 271px" /></p> <p>دادگستری شازند قرار بازداشت محمد نجفی، وکیل و فعال حقوق بشر را تمدید و از اعلام وکالت وکلای او ممانعت کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۲۵ بهمن ماه قرار بازداشت محمد نجفی پایان یافته بود اما قرار بازداشت این وکیل از سوی بازپرس پرونده تمدید شد. از سویی دیگر، دادگستری شازند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53464/">تمدید قرار بازداشت محمد نجفی و عدم پذیرش وکلای انتخابی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="271" height="300" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi-271x300.jpg 271w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/02/mohamad-najafi.jpg 512w" sizes="(max-width: 271px) 100vw, 271px" /></p> <p>دادگستری شازند قرار بازداشت محمد نجفی، وکیل و فعال حقوق بشر را تمدید و از اعلام وکالت وکلای او ممانعت کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۲۵ بهمن ماه قرار بازداشت محمد نجفی پایان یافته بود اما قرار بازداشت این وکیل از سوی بازپرس پرونده تمدید شد. از سویی دیگر، دادگستری شازند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53464/">تمدید قرار بازداشت محمد نجفی و عدم پذیرش وکلای انتخابی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر