خبر تداوم بازداشت محمد حبیبی در بند سپاه اوین/ عدم دسترسی به وکیل و محرومیت از حق ملاقات

خبر تداوم بازداشت محمد حبیبی در بند سپاه اوین/ عدم دسترسی به وکیل و محرومیت از حق ملاقات

۱۰۰ خبر تداوم بازداشت محمد حبیبی در بند سپاه اوین/ عدم دسترسی به وکیل و محرومیت از حق ملاقات

خبر <p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد حبیبی، فعال صنفی و معلم، از دوازدهم اسفند در بند سپاه اوین تحت بازجویی به سر می‌برد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی دوازدهم اسفندماه از سوی نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شده است و اکنون در زندان اوین محروم از حق دسترسی به وکیل نگهداری می‌شود. این فعال صنفی در طی ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53461/">تداوم بازداشت محمد حبیبی در بند سپاه اوین/ عدم دسترسی به وکیل و محرومیت از حق ملاقات</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد حبیبی، فعال صنفی و معلم، از دوازدهم اسفند در بند سپاه اوین تحت بازجویی به سر می‌برد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی دوازدهم اسفندماه از سوی نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شده است و اکنون در زندان اوین محروم از حق دسترسی به وکیل نگهداری می‌شود. این فعال صنفی در طی ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53461/">تداوم بازداشت محمد حبیبی در بند سپاه اوین/ عدم دسترسی به وکیل و محرومیت از حق ملاقات</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد حبیبی، فعال صنفی و معلم، از دوازدهم اسفند در بند سپاه اوین تحت بازجویی به سر می‌برد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی دوازدهم اسفندماه از سوی نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شده است و اکنون در زندان اوین محروم از حق دسترسی به وکیل نگهداری می‌شود. این فعال صنفی در طی ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53461/">تداوم بازداشت محمد حبیبی در بند سپاه اوین/ عدم دسترسی به وکیل و محرومیت از حق ملاقات</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد حبیبی، فعال صنفی و معلم، از دوازدهم اسفند در بند سپاه اوین تحت بازجویی به سر می‌برد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی دوازدهم اسفندماه از سوی نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شده است و اکنون در زندان اوین محروم از حق دسترسی به وکیل نگهداری می‌شود. این فعال صنفی در طی ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53461/">تداوم بازداشت محمد حبیبی در بند سپاه اوین/ عدم دسترسی به وکیل و محرومیت از حق ملاقات</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد حبیبی، فعال صنفی و معلم، از دوازدهم اسفند در بند سپاه اوین تحت بازجویی به سر می‌برد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی دوازدهم اسفندماه از سوی نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شده است و اکنون در زندان اوین محروم از حق دسترسی به وکیل نگهداری می‌شود. این فعال صنفی در طی ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53461/">تداوم بازداشت محمد حبیبی در بند سپاه اوین/ عدم دسترسی به وکیل و محرومیت از حق ملاقات</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/habib-mohebi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد حبیبی، فعال صنفی و معلم، از دوازدهم اسفند در بند سپاه اوین تحت بازجویی به سر می‌برد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی دوازدهم اسفندماه از سوی نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شده است و اکنون در زندان اوین محروم از حق دسترسی به وکیل نگهداری می‌شود. این فعال صنفی در طی ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53461/">تداوم بازداشت محمد حبیبی در بند سپاه اوین/ عدم دسترسی به وکیل و محرومیت از حق ملاقات</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر