خبر مرگ یک دانشجو در دوران بازجویی در زندان ایلام

خبر مرگ یک دانشجو در دوران بازجویی در زندان ایلام

۱۰۰ خبر مرگ یک دانشجو در دوران بازجویی در زندان ایلام

خبر <p><img width="300" height="169" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31.jpg 512w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طالب بساطی، دانشجوی پزشکی در زندان ایلام، پس از دو هفته بازداشت جان باخته است.. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اداره اطلاعات ایلام روز یکشنبه ششم اسفند به خانواده طالب بساطی اطلاع داد که فرزندشان در زندان جان باخته و از آنها خواست برای تحویل جنازه مراجعه کنند. طالب بساطی در اواخر بهمن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53458/">مرگ یک دانشجو در دوران بازجویی در زندان ایلام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="169" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31.jpg 512w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طالب بساطی، دانشجوی پزشکی در زندان ایلام، پس از دو هفته بازداشت جان باخته است.. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اداره اطلاعات ایلام روز یکشنبه ششم اسفند به خانواده طالب بساطی اطلاع داد که فرزندشان در زندان جان باخته و از آنها خواست برای تحویل جنازه مراجعه کنند. طالب بساطی در اواخر بهمن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53458/">مرگ یک دانشجو در دوران بازجویی در زندان ایلام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="169" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31.jpg 512w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طالب بساطی، دانشجوی پزشکی در زندان ایلام، پس از دو هفته بازداشت جان باخته است.. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اداره اطلاعات ایلام روز یکشنبه ششم اسفند به خانواده طالب بساطی اطلاع داد که فرزندشان در زندان جان باخته و از آنها خواست برای تحویل جنازه مراجعه کنند. طالب بساطی در اواخر بهمن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53458/">مرگ یک دانشجو در دوران بازجویی در زندان ایلام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="169" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31.jpg 512w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طالب بساطی، دانشجوی پزشکی در زندان ایلام، پس از دو هفته بازداشت جان باخته است.. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اداره اطلاعات ایلام روز یکشنبه ششم اسفند به خانواده طالب بساطی اطلاع داد که فرزندشان در زندان جان باخته و از آنها خواست برای تحویل جنازه مراجعه کنند. طالب بساطی در اواخر بهمن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53458/">مرگ یک دانشجو در دوران بازجویی در زندان ایلام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="169" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31.jpg 512w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طالب بساطی، دانشجوی پزشکی در زندان ایلام، پس از دو هفته بازداشت جان باخته است.. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اداره اطلاعات ایلام روز یکشنبه ششم اسفند به خانواده طالب بساطی اطلاع داد که فرزندشان در زندان جان باخته و از آنها خواست برای تحویل جنازه مراجعه کنند. طالب بساطی در اواخر بهمن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53458/">مرگ یک دانشجو در دوران بازجویی در زندان ایلام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="169" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31-300x169.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-12-10.28.31.jpg 512w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طالب بساطی، دانشجوی پزشکی در زندان ایلام، پس از دو هفته بازداشت جان باخته است.. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اداره اطلاعات ایلام روز یکشنبه ششم اسفند به خانواده طالب بساطی اطلاع داد که فرزندشان در زندان جان باخته و از آنها خواست برای تحویل جنازه مراجعه کنند. طالب بساطی در اواخر بهمن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53458/">مرگ یک دانشجو در دوران بازجویی در زندان ایلام</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر