خبر تداوم بازداشت سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در بند ۲۰۹ / تجویز داروهای خواب‌آور از سوی مأموران اوین

خبر تداوم بازداشت سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در بند ۲۰۹ / تجویز داروهای خواب‌آور از سوی مأموران اوین

۱۰۰ خبر تداوم بازداشت سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در بند ۲۰۹ / تجویز داروهای خواب‌آور از سوی مأموران اوین

خبر <p><img width="300" height="196" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-85x57.jpg 85w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-165x109.jpg 165w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-179x116.jpg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal.jpg 442w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری، فعالان مدنی، پس از گذشت پنج هفته علیرغم شرایط نامساعد روحی و جسمی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در پنج هفته اخیر از سوی مأموران وزارت اطلاعات مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته‌اند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53438/">تداوم بازداشت سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در بند ۲۰۹ / تجویز داروهای خواب‌آور از سوی مأموران اوین</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="196" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-85x57.jpg 85w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-165x109.jpg 165w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-179x116.jpg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal.jpg 442w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری، فعالان مدنی، پس از گذشت پنج هفته علیرغم شرایط نامساعد روحی و جسمی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در پنج هفته اخیر از سوی مأموران وزارت اطلاعات مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته‌اند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53438/">تداوم بازداشت سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در بند ۲۰۹ / تجویز داروهای خواب‌آور از سوی مأموران اوین</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="196" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-85x57.jpg 85w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-165x109.jpg 165w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-179x116.jpg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal.jpg 442w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری، فعالان مدنی، پس از گذشت پنج هفته علیرغم شرایط نامساعد روحی و جسمی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در پنج هفته اخیر از سوی مأموران وزارت اطلاعات مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته‌اند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53438/">تداوم بازداشت سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در بند ۲۰۹ / تجویز داروهای خواب‌آور از سوی مأموران اوین</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="196" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-85x57.jpg 85w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-165x109.jpg 165w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-179x116.jpg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal.jpg 442w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری، فعالان مدنی، پس از گذشت پنج هفته علیرغم شرایط نامساعد روحی و جسمی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در پنج هفته اخیر از سوی مأموران وزارت اطلاعات مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته‌اند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53438/">تداوم بازداشت سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در بند ۲۰۹ / تجویز داروهای خواب‌آور از سوی مأموران اوین</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="196" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-85x57.jpg 85w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-165x109.jpg 165w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-179x116.jpg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal.jpg 442w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری، فعالان مدنی، پس از گذشت پنج هفته علیرغم شرایط نامساعد روحی و جسمی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در پنج هفته اخیر از سوی مأموران وزارت اطلاعات مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته‌اند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53438/">تداوم بازداشت سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در بند ۲۰۹ / تجویز داروهای خواب‌آور از سوی مأموران اوین</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="196" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-300x196.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-85x57.jpg 85w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-165x109.jpg 165w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal-179x116.jpg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/3faal.jpg 442w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری، فعالان مدنی، پس از گذشت پنج هفته علیرغم شرایط نامساعد روحی و جسمی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در پنج هفته اخیر از سوی مأموران وزارت اطلاعات مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته‌اند ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53438/">تداوم بازداشت سعید اقبالی، بهنام موسیوند و نادر افشاری در بند ۲۰۹ / تجویز داروهای خواب‌آور از سوی مأموران اوین</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر