خبر صدور حکم جمعا ده سال حبس برای یک زوج بهایی در شیراز

خبر صدور حکم جمعا ده سال حبس برای یک زوج بهایی در شیراز

۱۰۰ خبر صدور حکم جمعا ده سال حبس برای یک زوج بهایی در شیراز

خبر <p><img width="300" height="185" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-768x474.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-1024x632.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-702x432.jpg 702w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz.jpg 467w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>دستگاه قضایی یک زوج بهایی در شیراز را به جمعا به ده سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روحیه نریمان و فرزاد دلارام، زوج بهایی ساکن شیراز، به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروهک های غیرقانونی بهاییت» هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده اند. این دو ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53434/">صدور حکم جمعا ده سال حبس برای یک زوج بهایی در شیراز</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="185" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-768x474.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-1024x632.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-702x432.jpg 702w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz.jpg 467w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>دستگاه قضایی یک زوج بهایی در شیراز را به جمعا به ده سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روحیه نریمان و فرزاد دلارام، زوج بهایی ساکن شیراز، به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروهک های غیرقانونی بهاییت» هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده اند. این دو ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53434/">صدور حکم جمعا ده سال حبس برای یک زوج بهایی در شیراز</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="185" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-768x474.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-1024x632.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-702x432.jpg 702w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz.jpg 467w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>دستگاه قضایی یک زوج بهایی در شیراز را به جمعا به ده سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روحیه نریمان و فرزاد دلارام، زوج بهایی ساکن شیراز، به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروهک های غیرقانونی بهاییت» هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده اند. این دو ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53434/">صدور حکم جمعا ده سال حبس برای یک زوج بهایی در شیراز</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="185" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-768x474.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-1024x632.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-702x432.jpg 702w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz.jpg 467w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>دستگاه قضایی یک زوج بهایی در شیراز را به جمعا به ده سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روحیه نریمان و فرزاد دلارام، زوج بهایی ساکن شیراز، به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروهک های غیرقانونی بهاییت» هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده اند. این دو ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53434/">صدور حکم جمعا ده سال حبس برای یک زوج بهایی در شیراز</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="185" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-768x474.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-1024x632.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-702x432.jpg 702w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz.jpg 467w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>دستگاه قضایی یک زوج بهایی در شیراز را به جمعا به ده سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روحیه نریمان و فرزاد دلارام، زوج بهایی ساکن شیراز، به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروهک های غیرقانونی بهاییت» هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده اند. این دو ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53434/">صدور حکم جمعا ده سال حبس برای یک زوج بهایی در شیراز</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="185" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-300x185.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-768x474.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-1024x632.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz-702x432.jpg 702w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/bahaei-shiraz.jpg 467w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>دستگاه قضایی یک زوج بهایی در شیراز را به جمعا به ده سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روحیه نریمان و فرزاد دلارام، زوج بهایی ساکن شیراز، به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروهک های غیرقانونی بهاییت» هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده اند. این دو ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53434/">صدور حکم جمعا ده سال حبس برای یک زوج بهایی در شیراز</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر