خبر سرکوب خشونت‌‌آمیز تجمع «روز جهانی زن» در تهران؛ تداوم بازداشت و تعیین وثیقه برای شماری از فعالان مدنی

خبر سرکوب خشونت‌‌آمیز تجمع «روز جهانی زن» در تهران؛ تداوم بازداشت و تعیین وثیقه برای شماری از فعالان مدنی

۱۰۰ خبر سرکوب خشونت‌‌آمیز تجمع «روز جهانی زن» در تهران؛ تداوم بازداشت و تعیین وثیقه برای شماری از فعالان مدنی

خبر <p><img width="300" height="170" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-768x435.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-1024x580.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد.jpg 508w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از ۸۰ تن از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی که روز ۱۷ اسفند به مناسبت روز جهانی زن مقابل وزارت کار در تهران تجمع کرده بودند از سوی نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت شدند؛ شماری از آنان طی دو روز اخیر آزاد و دستکم ۲۰ تن به زندان منتقل شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53431/">سرکوب خشونت‌‌آمیز تجمع «روز جهانی زن» در تهران؛ تداوم بازداشت و تعیین وثیقه برای شماری از فعالان مدنی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="170" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-768x435.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-1024x580.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد.jpg 508w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از ۸۰ تن از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی که روز ۱۷ اسفند به مناسبت روز جهانی زن مقابل وزارت کار در تهران تجمع کرده بودند از سوی نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت شدند؛ شماری از آنان طی دو روز اخیر آزاد و دستکم ۲۰ تن به زندان منتقل شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53431/">سرکوب خشونت‌‌آمیز تجمع «روز جهانی زن» در تهران؛ تداوم بازداشت و تعیین وثیقه برای شماری از فعالان مدنی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="170" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-768x435.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-1024x580.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد.jpg 508w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از ۸۰ تن از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی که روز ۱۷ اسفند به مناسبت روز جهانی زن مقابل وزارت کار در تهران تجمع کرده بودند از سوی نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت شدند؛ شماری از آنان طی دو روز اخیر آزاد و دستکم ۲۰ تن به زندان منتقل شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53431/">سرکوب خشونت‌‌آمیز تجمع «روز جهانی زن» در تهران؛ تداوم بازداشت و تعیین وثیقه برای شماری از فعالان مدنی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="170" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-768x435.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-1024x580.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد.jpg 508w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از ۸۰ تن از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی که روز ۱۷ اسفند به مناسبت روز جهانی زن مقابل وزارت کار در تهران تجمع کرده بودند از سوی نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت شدند؛ شماری از آنان طی دو روز اخیر آزاد و دستکم ۲۰ تن به زندان منتقل شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53431/">سرکوب خشونت‌‌آمیز تجمع «روز جهانی زن» در تهران؛ تداوم بازداشت و تعیین وثیقه برای شماری از فعالان مدنی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="170" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-768x435.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-1024x580.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد.jpg 508w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از ۸۰ تن از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی که روز ۱۷ اسفند به مناسبت روز جهانی زن مقابل وزارت کار در تهران تجمع کرده بودند از سوی نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت شدند؛ شماری از آنان طی دو روز اخیر آزاد و دستکم ۲۰ تن به زندان منتقل شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53431/">سرکوب خشونت‌‌آمیز تجمع «روز جهانی زن» در تهران؛ تداوم بازداشت و تعیین وثیقه برای شماری از فعالان مدنی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="170" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-300x170.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-768x435.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد-1024x580.jpg 1024w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/دددد.jpg 508w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از ۸۰ تن از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی که روز ۱۷ اسفند به مناسبت روز جهانی زن مقابل وزارت کار در تهران تجمع کرده بودند از سوی نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت شدند؛ شماری از آنان طی دو روز اخیر آزاد و دستکم ۲۰ تن به زندان منتقل شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53431/">سرکوب خشونت‌‌آمیز تجمع «روز جهانی زن» در تهران؛ تداوم بازداشت و تعیین وثیقه برای شماری از فعالان مدنی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر