خبر پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می‌کند

خبر پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می‌کند

۱۰۰ خبر پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می‌کند

خبر <p><img width="300" height="216" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-768x553.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-600x432.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی.jpg 821w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا همچنان در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و وضعیت جسمانی‌اش وخیم است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پزشکان بهداری زندان قرچک هشدار داده‌اند که وضعیت گلرخ ایرایی پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا بحرانی است و خطر ایست قلبی وی را تهدید می ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53427/">پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می‌کند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="216" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-768x553.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-600x432.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی.jpg 821w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا همچنان در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و وضعیت جسمانی‌اش وخیم است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پزشکان بهداری زندان قرچک هشدار داده‌اند که وضعیت گلرخ ایرایی پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا بحرانی است و خطر ایست قلبی وی را تهدید می ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53427/">پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می‌کند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="216" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-768x553.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-600x432.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی.jpg 821w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا همچنان در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و وضعیت جسمانی‌اش وخیم است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پزشکان بهداری زندان قرچک هشدار داده‌اند که وضعیت گلرخ ایرایی پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا بحرانی است و خطر ایست قلبی وی را تهدید می ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53427/">پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می‌کند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="216" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-768x553.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-600x432.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی.jpg 821w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا همچنان در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و وضعیت جسمانی‌اش وخیم است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پزشکان بهداری زندان قرچک هشدار داده‌اند که وضعیت گلرخ ایرایی پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا بحرانی است و خطر ایست قلبی وی را تهدید می ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53427/">پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می‌کند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="216" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-768x553.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-600x432.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی.jpg 821w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا همچنان در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و وضعیت جسمانی‌اش وخیم است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پزشکان بهداری زندان قرچک هشدار داده‌اند که وضعیت گلرخ ایرایی پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا بحرانی است و خطر ایست قلبی وی را تهدید می ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53427/">پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می‌کند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="216" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-300x216.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-768x553.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی-600x432.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/10/گلرخ-ايرايی.jpg 821w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا همچنان در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و وضعیت جسمانی‌اش وخیم است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پزشکان بهداری زندان قرچک هشدار داده‌اند که وضعیت گلرخ ایرایی پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا بحرانی است و خطر ایست قلبی وی را تهدید می ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53427/">پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی را تهدید می‌کند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر