خبر مرگ یکی از دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس بر اثر ضرب و شتم و شکنجه

خبر مرگ یکی از دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس بر اثر ضرب و شتم و شکنجه

۱۰۰ خبر مرگ یکی از دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس بر اثر ضرب و شتم و شکنجه

خبر <p><img width="300" height="194" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-768x496.jpeg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-179x116.jpeg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-367x237.jpeg 367w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large.jpeg 446w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، در بازداشتگاه پلیس جان باخته است. طیبه راجی، دختر وی، تایید کرده که پدرش بر اثر ضربات وارده از سوی مأموران کشته شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد راجی، یکی از صدها دراویش گنابادی بود که در جریان درگیری‌های روز اول اسفند در خیابان پاسداران ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53423/">مرگ یکی از دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس بر اثر ضرب و شتم و شکنجه</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="194" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-768x496.jpeg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-179x116.jpeg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-367x237.jpeg 367w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large.jpeg 446w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، در بازداشتگاه پلیس جان باخته است. طیبه راجی، دختر وی، تایید کرده که پدرش بر اثر ضربات وارده از سوی مأموران کشته شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد راجی، یکی از صدها دراویش گنابادی بود که در جریان درگیری‌های روز اول اسفند در خیابان پاسداران ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53423/">مرگ یکی از دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس بر اثر ضرب و شتم و شکنجه</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="194" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-768x496.jpeg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-179x116.jpeg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-367x237.jpeg 367w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large.jpeg 446w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، در بازداشتگاه پلیس جان باخته است. طیبه راجی، دختر وی، تایید کرده که پدرش بر اثر ضربات وارده از سوی مأموران کشته شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد راجی، یکی از صدها دراویش گنابادی بود که در جریان درگیری‌های روز اول اسفند در خیابان پاسداران ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53423/">مرگ یکی از دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس بر اثر ضرب و شتم و شکنجه</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="194" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-768x496.jpeg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-179x116.jpeg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-367x237.jpeg 367w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large.jpeg 446w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، در بازداشتگاه پلیس جان باخته است. طیبه راجی، دختر وی، تایید کرده که پدرش بر اثر ضربات وارده از سوی مأموران کشته شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد راجی، یکی از صدها دراویش گنابادی بود که در جریان درگیری‌های روز اول اسفند در خیابان پاسداران ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53423/">مرگ یکی از دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس بر اثر ضرب و شتم و شکنجه</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="194" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-768x496.jpeg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-179x116.jpeg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-367x237.jpeg 367w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large.jpeg 446w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، در بازداشتگاه پلیس جان باخته است. طیبه راجی، دختر وی، تایید کرده که پدرش بر اثر ضربات وارده از سوی مأموران کشته شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد راجی، یکی از صدها دراویش گنابادی بود که در جریان درگیری‌های روز اول اسفند در خیابان پاسداران ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53423/">مرگ یکی از دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس بر اثر ضرب و شتم و شکنجه</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="194" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-300x194.jpeg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-768x496.jpeg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-179x116.jpeg 179w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large-367x237.jpeg 367w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/DXczTs3VMAMo4tQ.jpg-large.jpeg 446w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، در بازداشتگاه پلیس جان باخته است. طیبه راجی، دختر وی، تایید کرده که پدرش بر اثر ضربات وارده از سوی مأموران کشته شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد راجی، یکی از صدها دراویش گنابادی بود که در جریان درگیری‌های روز اول اسفند در خیابان پاسداران ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53423/">مرگ یکی از دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس بر اثر ضرب و شتم و شکنجه</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر