خبر صدور حکم هیجده سال حبس و دو سال تبعید برای فرهاد سلمانپور ظهیر

خبر صدور حکم هیجده سال حبس و دو سال تبعید برای فرهاد سلمانپور ظهیر

۱۰۰ خبر صدور حکم هیجده سال حبس و دو سال تبعید برای فرهاد سلمانپور ظهیر

خبر <p><img width="300" height="237" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1.jpg 365w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، حکم ۱۸ سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان خورموج صادر کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «تشویش اذهان عمومی» از سوی قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53416/">صدور حکم هیجده سال حبس و دو سال تبعید برای فرهاد سلمانپور ظهیر</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="237" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1.jpg 365w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، حکم ۱۸ سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان خورموج صادر کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «تشویش اذهان عمومی» از سوی قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53416/">صدور حکم هیجده سال حبس و دو سال تبعید برای فرهاد سلمانپور ظهیر</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="237" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1.jpg 365w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، حکم ۱۸ سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان خورموج صادر کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «تشویش اذهان عمومی» از سوی قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53416/">صدور حکم هیجده سال حبس و دو سال تبعید برای فرهاد سلمانپور ظهیر</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="237" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1.jpg 365w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، حکم ۱۸ سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان خورموج صادر کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «تشویش اذهان عمومی» از سوی قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53416/">صدور حکم هیجده سال حبس و دو سال تبعید برای فرهاد سلمانپور ظهیر</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="237" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1.jpg 365w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، حکم ۱۸ سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان خورموج صادر کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «تشویش اذهان عمومی» از سوی قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53416/">صدور حکم هیجده سال حبس و دو سال تبعید برای فرهاد سلمانپور ظهیر</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="237" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1-300x237.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/06/farhad-soleymanpourzahir-2-copy-1.jpg 365w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، حکم ۱۸ سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان خورموج صادر کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «تشویش اذهان عمومی» از سوی قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53416/">صدور حکم هیجده سال حبس و دو سال تبعید برای فرهاد سلمانپور ظهیر</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر