خبر بازداشت یک شهروند بهایی در اهواز از سوی نیروهای امنیتی

خبر بازداشت یک شهروند بهایی در اهواز از سوی نیروهای امنیتی

۱۰۰ خبر بازداشت یک شهروند بهایی در اهواز از سوی نیروهای امنیتی

خبر <p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>میترا بدری نژاد، شهروند بهایی، روز شنبه ۱۲ اسفندماه در اهواز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای وزارت اطلاعات روز شنبه ۱۲ اسفندماه با مراجعه به منزل میترا بدری نژاد این شهروند بهایی را بازداشت کردند. این نیروها ضمن بازداشت خانم بدری نژاد منزل وی را ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53413/">بازداشت یک شهروند بهایی در اهواز از سوی نیروهای امنیتی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>میترا بدری نژاد، شهروند بهایی، روز شنبه ۱۲ اسفندماه در اهواز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای وزارت اطلاعات روز شنبه ۱۲ اسفندماه با مراجعه به منزل میترا بدری نژاد این شهروند بهایی را بازداشت کردند. این نیروها ضمن بازداشت خانم بدری نژاد منزل وی را ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53413/">بازداشت یک شهروند بهایی در اهواز از سوی نیروهای امنیتی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>میترا بدری نژاد، شهروند بهایی، روز شنبه ۱۲ اسفندماه در اهواز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای وزارت اطلاعات روز شنبه ۱۲ اسفندماه با مراجعه به منزل میترا بدری نژاد این شهروند بهایی را بازداشت کردند. این نیروها ضمن بازداشت خانم بدری نژاد منزل وی را ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53413/">بازداشت یک شهروند بهایی در اهواز از سوی نیروهای امنیتی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>میترا بدری نژاد، شهروند بهایی، روز شنبه ۱۲ اسفندماه در اهواز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای وزارت اطلاعات روز شنبه ۱۲ اسفندماه با مراجعه به منزل میترا بدری نژاد این شهروند بهایی را بازداشت کردند. این نیروها ضمن بازداشت خانم بدری نژاد منزل وی را ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53413/">بازداشت یک شهروند بهایی در اهواز از سوی نیروهای امنیتی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>میترا بدری نژاد، شهروند بهایی، روز شنبه ۱۲ اسفندماه در اهواز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای وزارت اطلاعات روز شنبه ۱۲ اسفندماه با مراجعه به منزل میترا بدری نژاد این شهروند بهایی را بازداشت کردند. این نیروها ضمن بازداشت خانم بدری نژاد منزل وی را ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53413/">بازداشت یک شهروند بهایی در اهواز از سوی نیروهای امنیتی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mitra-badrinejad.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>میترا بدری نژاد، شهروند بهایی، روز شنبه ۱۲ اسفندماه در اهواز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای وزارت اطلاعات روز شنبه ۱۲ اسفندماه با مراجعه به منزل میترا بدری نژاد این شهروند بهایی را بازداشت کردند. این نیروها ضمن بازداشت خانم بدری نژاد منزل وی را ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53413/">بازداشت یک شهروند بهایی در اهواز از سوی نیروهای امنیتی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر