خبر گزارشی از وضعیت حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی، در زندان بزرگ تهران

خبر گزارشی از وضعیت حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی، در زندان بزرگ تهران

۱۰۰ خبر گزارشی از وضعیت حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی، در زندان بزرگ تهران

خبر <p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی که در آذرماه بازداشت شده است، هم اکنون با اتهامات سیاسی در زندان بزرگ تهران (فشافویه) نگهداری می شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی از ۱۱ آذرماه به اتهامات «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی» در بازداشت به سر می‌برد و در ۲۸ بهمن‌ماه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53410/">گزارشی از وضعیت حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی، در زندان بزرگ تهران</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی که در آذرماه بازداشت شده است، هم اکنون با اتهامات سیاسی در زندان بزرگ تهران (فشافویه) نگهداری می شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی از ۱۱ آذرماه به اتهامات «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی» در بازداشت به سر می‌برد و در ۲۸ بهمن‌ماه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53410/">گزارشی از وضعیت حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی، در زندان بزرگ تهران</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی که در آذرماه بازداشت شده است، هم اکنون با اتهامات سیاسی در زندان بزرگ تهران (فشافویه) نگهداری می شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی از ۱۱ آذرماه به اتهامات «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی» در بازداشت به سر می‌برد و در ۲۸ بهمن‌ماه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53410/">گزارشی از وضعیت حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی، در زندان بزرگ تهران</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی که در آذرماه بازداشت شده است، هم اکنون با اتهامات سیاسی در زندان بزرگ تهران (فشافویه) نگهداری می شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی از ۱۱ آذرماه به اتهامات «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی» در بازداشت به سر می‌برد و در ۲۸ بهمن‌ماه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53410/">گزارشی از وضعیت حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی، در زندان بزرگ تهران</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی که در آذرماه بازداشت شده است، هم اکنون با اتهامات سیاسی در زندان بزرگ تهران (فشافویه) نگهداری می شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی از ۱۱ آذرماه به اتهامات «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی» در بازداشت به سر می‌برد و در ۲۸ بهمن‌ماه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53410/">گزارشی از وضعیت حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی، در زندان بزرگ تهران</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/ariobarzan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی که در آذرماه بازداشت شده است، هم اکنون با اتهامات سیاسی در زندان بزرگ تهران (فشافویه) نگهداری می شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی از ۱۱ آذرماه به اتهامات «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی» در بازداشت به سر می‌برد و در ۲۸ بهمن‌ماه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53410/">گزارشی از وضعیت حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی، در زندان بزرگ تهران</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر