خبر محاکمه دانشجویان بازداشت‌شده در جریان تظاهرات سراسری به اتهام «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»

خبر محاکمه دانشجویان بازداشت‌شده در جریان تظاهرات سراسری به اتهام «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»

۱۰۰ خبر محاکمه دانشجویان بازداشت‌شده در جریان تظاهرات سراسری به اتهام «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»

خبر <p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در هفته های اخیر ۱۷ تن از دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراض‌های دی امسال به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات برای دانشجویان بازداشت‌شده در دی ماه ۹۶ پرونده گشوده و آنان را به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53404/">محاکمه دانشجویان بازداشت‌شده در جریان تظاهرات سراسری به اتهام «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در هفته های اخیر ۱۷ تن از دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراض‌های دی امسال به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات برای دانشجویان بازداشت‌شده در دی ماه ۹۶ پرونده گشوده و آنان را به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53404/">محاکمه دانشجویان بازداشت‌شده در جریان تظاهرات سراسری به اتهام «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در هفته های اخیر ۱۷ تن از دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراض‌های دی امسال به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات برای دانشجویان بازداشت‌شده در دی ماه ۹۶ پرونده گشوده و آنان را به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53404/">محاکمه دانشجویان بازداشت‌شده در جریان تظاهرات سراسری به اتهام «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در هفته های اخیر ۱۷ تن از دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراض‌های دی امسال به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات برای دانشجویان بازداشت‌شده در دی ماه ۹۶ پرونده گشوده و آنان را به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53404/">محاکمه دانشجویان بازداشت‌شده در جریان تظاهرات سراسری به اتهام «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در هفته های اخیر ۱۷ تن از دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراض‌های دی امسال به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات برای دانشجویان بازداشت‌شده در دی ماه ۹۶ پرونده گشوده و آنان را به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53404/">محاکمه دانشجویان بازداشت‌شده در جریان تظاهرات سراسری به اتهام «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/mohakemeh-daneshjoo.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در هفته های اخیر ۱۷ تن از دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراض‌های دی امسال به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات برای دانشجویان بازداشت‌شده در دی ماه ۹۶ پرونده گشوده و آنان را به «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53404/">محاکمه دانشجویان بازداشت‌شده در جریان تظاهرات سراسری به اتهام «تبلیغ عیله نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر