خبر طی پنج هفته ۱۹ تن از فعالان محیط زیست کشور جان باختند و ۱۰ تن در بازداشت به سر می‌برند

خبر طی پنج هفته ۱۹ تن از فعالان محیط زیست کشور جان باختند و ۱۰ تن در بازداشت به سر می‌برند

۱۰۰ خبر طی پنج هفته ۱۹ تن از فعالان محیط زیست کشور جان باختند و ۱۰ تن در بازداشت به سر می‌برند

خبر <p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در حالی که دستگاه های امنیتی در پنج هفته اخیر یازده تن از فعالان محیط زیست را بازداشت کرده‌اند، شماری دیگری از آنان در جریان سقوط هواپیمای تهران- یاسوج جان خود را از دست داده‌اند؛ کاووس سیدامامی نیز در دوران بازجویی در زندان جان باخت و خبر فوت دو فعال محیط زیست دیگر به نام‌های ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53397/">طی پنج هفته ۱۹ تن از فعالان محیط زیست کشور جان باختند و ۱۰ تن در بازداشت به سر می‌برند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در حالی که دستگاه های امنیتی در پنج هفته اخیر یازده تن از فعالان محیط زیست را بازداشت کرده‌اند، شماری دیگری از آنان در جریان سقوط هواپیمای تهران- یاسوج جان خود را از دست داده‌اند؛ کاووس سیدامامی نیز در دوران بازجویی در زندان جان باخت و خبر فوت دو فعال محیط زیست دیگر به نام‌های ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53397/">طی پنج هفته ۱۹ تن از فعالان محیط زیست کشور جان باختند و ۱۰ تن در بازداشت به سر می‌برند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در حالی که دستگاه های امنیتی در پنج هفته اخیر یازده تن از فعالان محیط زیست را بازداشت کرده‌اند، شماری دیگری از آنان در جریان سقوط هواپیمای تهران- یاسوج جان خود را از دست داده‌اند؛ کاووس سیدامامی نیز در دوران بازجویی در زندان جان باخت و خبر فوت دو فعال محیط زیست دیگر به نام‌های ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53397/">طی پنج هفته ۱۹ تن از فعالان محیط زیست کشور جان باختند و ۱۰ تن در بازداشت به سر می‌برند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در حالی که دستگاه های امنیتی در پنج هفته اخیر یازده تن از فعالان محیط زیست را بازداشت کرده‌اند، شماری دیگری از آنان در جریان سقوط هواپیمای تهران- یاسوج جان خود را از دست داده‌اند؛ کاووس سیدامامی نیز در دوران بازجویی در زندان جان باخت و خبر فوت دو فعال محیط زیست دیگر به نام‌های ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53397/">طی پنج هفته ۱۹ تن از فعالان محیط زیست کشور جان باختند و ۱۰ تن در بازداشت به سر می‌برند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در حالی که دستگاه های امنیتی در پنج هفته اخیر یازده تن از فعالان محیط زیست را بازداشت کرده‌اند، شماری دیگری از آنان در جریان سقوط هواپیمای تهران- یاسوج جان خود را از دست داده‌اند؛ کاووس سیدامامی نیز در دوران بازجویی در زندان جان باخت و خبر فوت دو فعال محیط زیست دیگر به نام‌های ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53397/">طی پنج هفته ۱۹ تن از فعالان محیط زیست کشور جان باختند و ۱۰ تن در بازداشت به سر می‌برند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/faaalan.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>در حالی که دستگاه های امنیتی در پنج هفته اخیر یازده تن از فعالان محیط زیست را بازداشت کرده‌اند، شماری دیگری از آنان در جریان سقوط هواپیمای تهران- یاسوج جان خود را از دست داده‌اند؛ کاووس سیدامامی نیز در دوران بازجویی در زندان جان باخت و خبر فوت دو فعال محیط زیست دیگر به نام‌های ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53397/">طی پنج هفته ۱۹ تن از فعالان محیط زیست کشور جان باختند و ۱۰ تن در بازداشت به سر می‌برند</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر