خبر جزئیات سناریوی شیمیایی در غوطه شرقی دمشق

خبر جزئیات سناریوی شیمیایی در غوطه شرقی دمشق

۱۰۰ خبر جزئیات سناریوی شیمیایی در غوطه شرقی دمشق

خبر تحلیلگر ارشد مسائل منطقه بیان کرد جنگ در سوریه طی چند سال گذشته با گروه‌های تکفیری بود اما این گروه‌ها اکنون شکست سنگینی خورده‌اند و حامیان آنها مستقیماً به صحنه می‌آیند.

تحلیلگر ارشد مسائل منطقه بیان کرد جنگ در سوریه طی چند سال گذشته با گروه‌های تکفیری بود اما این گروه‌ها اکنون شکست سنگینی خورده‌اند و حامیان آنها مستقیماً به صحنه می‌آیند. خبر

تحلیلگر ارشد مسائل منطقه بیان کرد جنگ در سوریه طی چند سال گذشته با گروه‌های تکفیری بود اما این گروه‌ها اکنون شکست سنگینی خورده‌اند و حامیان آنها مستقیماً به صحنه می‌آیند. خبر ۱۰۰

تحلیلگر ارشد مسائل منطقه بیان کرد جنگ در سوریه طی چند سال گذشته با گروه‌های تکفیری بود اما این گروه‌ها اکنون شکست سنگینی خورده‌اند و حامیان آنها مستقیماً به صحنه می‌آیند.100 خبر

خبرتحلیلگر ارشد مسائل منطقه بیان کرد جنگ در سوریه طی چند سال گذشته با گروه‌های تکفیری بود اما این گروه‌ها اکنون شکست سنگینی خورده‌اند و حامیان آنها مستقیماً به صحنه می‌آیند.

تحلیلگر ارشد مسائل منطقه بیان کرد جنگ در سوریه طی چند سال گذشته با گروه‌های تکفیری بود اما این گروه‌ها اکنون شکست سنگینی خورده‌اند و حامیان آنها مستقیماً به صحنه می‌آیند.خبر