خبر روسیه: کمیسیون مشترک برجام هفته آینده برگزار می شود

خبر روسیه: کمیسیون مشترک برجام هفته آینده برگزار می شود

۱۰۰ خبر روسیه: کمیسیون مشترک برجام هفته آینده برگزار می شود

خبر <div>اقتصادنیوز : معاون وزیر امور خارجه روسیه خواستار افزایش تلاش های ایران و اعضای گروه 1+5در چارچوب برجام بدون مشارکت آمریکا شد و گفت: هفته آینده کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار می شود. </div>

<div>اقتصادنیوز : معاون وزیر امور خارجه روسیه خواستار افزایش تلاش های ایران و اعضای گروه 1+5در چارچوب برجام بدون مشارکت آمریکا شد و گفت: هفته آینده کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار می شود. </div> خبر

<div>اقتصادنیوز : معاون وزیر امور خارجه روسیه خواستار افزایش تلاش های ایران و اعضای گروه 1+5در چارچوب برجام بدون مشارکت آمریکا شد و گفت: هفته آینده کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار می شود. </div> خبر ۱۰۰

<div>اقتصادنیوز : معاون وزیر امور خارجه روسیه خواستار افزایش تلاش های ایران و اعضای گروه 1+5در چارچوب برجام بدون مشارکت آمریکا شد و گفت: هفته آینده کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار می شود. </div>100 خبر

خبر<div>اقتصادنیوز : معاون وزیر امور خارجه روسیه خواستار افزایش تلاش های ایران و اعضای گروه 1+5در چارچوب برجام بدون مشارکت آمریکا شد و گفت: هفته آینده کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار می شود. </div>

<div>اقتصادنیوز : معاون وزیر امور خارجه روسیه خواستار افزایش تلاش های ایران و اعضای گروه 1+5در چارچوب برجام بدون مشارکت آمریکا شد و گفت: هفته آینده کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار می شود. </div>خبر