خبر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روز پنج شنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد

خبر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روز پنج شنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد

۱۰۰ خبر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روز پنج شنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد

خبر شفقنا -حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روز پنج شنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد. رویت هلال ماه مبارک رمضان بر آیت الله العظمی صافی ثبات گردیده بنابراین روز پنجشنبه۱۳۹۷/۰۲/۲۷ اول ماه مبارک رمضان می باشد. ‎

شفقنا -حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روز پنج شنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد. رویت هلال ماه مبارک رمضان بر آیت الله العظمی صافی ثبات گردیده بنابراین روز پنجشنبه۱۳۹۷/۰۲/۲۷ اول ماه مبارک رمضان می باشد. ‎ خبر

شفقنا -حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روز پنج شنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد. رویت هلال ماه مبارک رمضان بر آیت الله العظمی صافی ثبات گردیده بنابراین روز پنجشنبه۱۳۹۷/۰۲/۲۷ اول ماه مبارک رمضان می باشد. ‎ خبر ۱۰۰

شفقنا -حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روز پنج شنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد. رویت هلال ماه مبارک رمضان بر آیت الله العظمی صافی ثبات گردیده بنابراین روز پنجشنبه۱۳۹۷/۰۲/۲۷ اول ماه مبارک رمضان می باشد. ‎100 خبر

خبرشفقنا -حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روز پنج شنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد. رویت هلال ماه مبارک رمضان بر آیت الله العظمی صافی ثبات گردیده بنابراین روز پنجشنبه۱۳۹۷/۰۲/۲۷ اول ماه مبارک رمضان می باشد. ‎

شفقنا -حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روز پنج شنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد. رویت هلال ماه مبارک رمضان بر آیت الله العظمی صافی ثبات گردیده بنابراین روز پنجشنبه۱۳۹۷/۰۲/۲۷ اول ماه مبارک رمضان می باشد. ‎خبر