خبر جایگزین توتال مشخص شد /گلایه وزیر نفت از نامردی رقبای نفتی

خبر جایگزین توتال مشخص شد /گلایه وزیر نفت از نامردی رقبای نفتی

۱۰۰ خبر جایگزین توتال مشخص شد /گلایه وزیر نفت از نامردی رقبای نفتی

خبر <img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/ndtkbkhYPODi/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIizN-dgpucnCm2Rwt3ohCvg,,/60.jpg" /><div>اقتصادنیوز : وزیر نفت گفت: طبق قرارداد، در صورتی که «توتال» فرانسه از فعالیت در توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار برود شرکت «سی.ان.پی.سی» چین جایگزین آن می شود. </div>

<img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/ndtkbkhYPODi/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIizN-dgpucnCm2Rwt3ohCvg,,/60.jpg" /><div>اقتصادنیوز : وزیر نفت گفت: طبق قرارداد، در صورتی که «توتال» فرانسه از فعالیت در توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار برود شرکت «سی.ان.پی.سی» چین جایگزین آن می شود. </div> خبر

<img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/ndtkbkhYPODi/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIizN-dgpucnCm2Rwt3ohCvg,,/60.jpg" /><div>اقتصادنیوز : وزیر نفت گفت: طبق قرارداد، در صورتی که «توتال» فرانسه از فعالیت در توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار برود شرکت «سی.ان.پی.سی» چین جایگزین آن می شود. </div> خبر ۱۰۰

<img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/ndtkbkhYPODi/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIizN-dgpucnCm2Rwt3ohCvg,,/60.jpg" /><div>اقتصادنیوز : وزیر نفت گفت: طبق قرارداد، در صورتی که «توتال» فرانسه از فعالیت در توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار برود شرکت «سی.ان.پی.سی» چین جایگزین آن می شود. </div>100 خبر

خبر<img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/ndtkbkhYPODi/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIizN-dgpucnCm2Rwt3ohCvg,,/60.jpg" /><div>اقتصادنیوز : وزیر نفت گفت: طبق قرارداد، در صورتی که «توتال» فرانسه از فعالیت در توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار برود شرکت «سی.ان.پی.سی» چین جایگزین آن می شود. </div>

<img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/ndtkbkhYPODi/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIizN-dgpucnCm2Rwt3ohCvg,,/60.jpg" /><div>اقتصادنیوز : وزیر نفت گفت: طبق قرارداد، در صورتی که «توتال» فرانسه از فعالیت در توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار برود شرکت «سی.ان.پی.سی» چین جایگزین آن می شود. </div>خبر