خبر گزارش تصویری: رصد هلال ماه مبارک رمضان در رصد خانه امام علی (ع) تحت اشراف حجت السلام و المسلمین سید جواد شهرستانی

خبر گزارش تصویری: رصد هلال ماه مبارک رمضان در رصد خانه امام علی (ع) تحت اشراف حجت السلام و المسلمین سید جواد شهرستانی

۱۰۰ خبر گزارش تصویری: رصد هلال ماه مبارک رمضان در رصد خانه امام علی (ع) تحت اشراف حجت السلام و المسلمین سید جواد شهرستانی

خبر شفقنا (پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه)-رصد هلال ماه مبارک رمضان در رصد خانه امام علی (ع) تحت اشراف حجت السلام و المسلمین سید جواد شهرستانی. عکس: محسن زاده  

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه)-رصد هلال ماه مبارک رمضان در رصد خانه امام علی (ع) تحت اشراف حجت السلام و المسلمین سید جواد شهرستانی. عکس: محسن زاده   خبر

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه)-رصد هلال ماه مبارک رمضان در رصد خانه امام علی (ع) تحت اشراف حجت السلام و المسلمین سید جواد شهرستانی. عکس: محسن زاده   خبر ۱۰۰

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه)-رصد هلال ماه مبارک رمضان در رصد خانه امام علی (ع) تحت اشراف حجت السلام و المسلمین سید جواد شهرستانی. عکس: محسن زاده  100 خبر

خبرشفقنا (پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه)-رصد هلال ماه مبارک رمضان در رصد خانه امام علی (ع) تحت اشراف حجت السلام و المسلمین سید جواد شهرستانی. عکس: محسن زاده  

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه)-رصد هلال ماه مبارک رمضان در رصد خانه امام علی (ع) تحت اشراف حجت السلام و المسلمین سید جواد شهرستانی. عکس: محسن زاده  خبر