خبر فوری:خبر زمانی نیا از تعهدات قاطع اروپا به ایران

خبر فوری:خبر زمانی نیا از تعهدات قاطع اروپا به ایران

۱۰۰ خبر فوری:خبر زمانی نیا از تعهدات قاطع اروپا به ایران

خبر <img src="https://static3.eghtesadnews.com/thumbnail/EA901lWDYwvC/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2MKj6yEUyDSm2Rwt3ohCvg,,/VWXSEYSTTII6RJKRLNSIVPRJ54.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: امیرحسین زمانی نیا، عضو هیات ایرانی در مذاکرات اخیر با کشورهای اروپایی از تعهدات محکم اروپا برای حفظ برجام و نوبت دوم مذاکرات از سه شنبه هفته آینده خبر داد.</div>

<img src="https://static3.eghtesadnews.com/thumbnail/EA901lWDYwvC/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2MKj6yEUyDSm2Rwt3ohCvg,,/VWXSEYSTTII6RJKRLNSIVPRJ54.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: امیرحسین زمانی نیا، عضو هیات ایرانی در مذاکرات اخیر با کشورهای اروپایی از تعهدات محکم اروپا برای حفظ برجام و نوبت دوم مذاکرات از سه شنبه هفته آینده خبر داد.</div> خبر

<img src="https://static3.eghtesadnews.com/thumbnail/EA901lWDYwvC/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2MKj6yEUyDSm2Rwt3ohCvg,,/VWXSEYSTTII6RJKRLNSIVPRJ54.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: امیرحسین زمانی نیا، عضو هیات ایرانی در مذاکرات اخیر با کشورهای اروپایی از تعهدات محکم اروپا برای حفظ برجام و نوبت دوم مذاکرات از سه شنبه هفته آینده خبر داد.</div> خبر ۱۰۰

<img src="https://static3.eghtesadnews.com/thumbnail/EA901lWDYwvC/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2MKj6yEUyDSm2Rwt3ohCvg,,/VWXSEYSTTII6RJKRLNSIVPRJ54.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: امیرحسین زمانی نیا، عضو هیات ایرانی در مذاکرات اخیر با کشورهای اروپایی از تعهدات محکم اروپا برای حفظ برجام و نوبت دوم مذاکرات از سه شنبه هفته آینده خبر داد.</div>100 خبر

خبر<img src="https://static3.eghtesadnews.com/thumbnail/EA901lWDYwvC/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2MKj6yEUyDSm2Rwt3ohCvg,,/VWXSEYSTTII6RJKRLNSIVPRJ54.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: امیرحسین زمانی نیا، عضو هیات ایرانی در مذاکرات اخیر با کشورهای اروپایی از تعهدات محکم اروپا برای حفظ برجام و نوبت دوم مذاکرات از سه شنبه هفته آینده خبر داد.</div>

<img src="https://static3.eghtesadnews.com/thumbnail/EA901lWDYwvC/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2MKj6yEUyDSm2Rwt3ohCvg,,/VWXSEYSTTII6RJKRLNSIVPRJ54.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: امیرحسین زمانی نیا، عضو هیات ایرانی در مذاکرات اخیر با کشورهای اروپایی از تعهدات محکم اروپا برای حفظ برجام و نوبت دوم مذاکرات از سه شنبه هفته آینده خبر داد.</div>خبر