خبر حضرت آیت الله حکیم روز پنج شنبه را اول رمضان اعلام کرد

خبر حضرت آیت الله حکیم روز پنج شنبه را اول رمضان اعلام کرد

۱۰۰ خبر حضرت آیت الله حکیم روز پنج شنبه را اول رمضان اعلام کرد

خبر شفقنا- حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم روز پنج شنبه را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله حکیم در این باره نوشت: نزد حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم ثابت شده است که روز پنج شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ه.ق می باشد. از خداوند تعالی […]

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم روز پنج شنبه را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله حکیم در این باره نوشت: نزد حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم ثابت شده است که روز پنج شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ه.ق می باشد. از خداوند تعالی […] خبر

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم روز پنج شنبه را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله حکیم در این باره نوشت: نزد حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم ثابت شده است که روز پنج شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ه.ق می باشد. از خداوند تعالی […] خبر ۱۰۰

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم روز پنج شنبه را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله حکیم در این باره نوشت: نزد حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم ثابت شده است که روز پنج شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ه.ق می باشد. از خداوند تعالی […]100 خبر

خبرشفقنا- حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم روز پنج شنبه را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله حکیم در این باره نوشت: نزد حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم ثابت شده است که روز پنج شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ه.ق می باشد. از خداوند تعالی […]

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم روز پنج شنبه را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله حکیم در این باره نوشت: نزد حضرت آیت الله العظمی محمد سعید حکیم ثابت شده است که روز پنج شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ه.ق می باشد. از خداوند تعالی […]خبر