خبر اولین گام تجاری پسابرجام ایران در اوراسیا برداشته شد

خبر اولین گام تجاری پسابرجام ایران در اوراسیا برداشته شد

۱۰۰ خبر اولین گام تجاری پسابرجام ایران در اوراسیا برداشته شد

خبر <img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/oxsfL8X3iHFv/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPs6DfmhO1mim2Rwt3ohCvg,,/putin-rouhani-3.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: ایران و اتحادیه اوراسیا قرارداد موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری را امضا کردند.</div>

<img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/oxsfL8X3iHFv/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPs6DfmhO1mim2Rwt3ohCvg,,/putin-rouhani-3.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: ایران و اتحادیه اوراسیا قرارداد موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری را امضا کردند.</div> خبر

<img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/oxsfL8X3iHFv/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPs6DfmhO1mim2Rwt3ohCvg,,/putin-rouhani-3.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: ایران و اتحادیه اوراسیا قرارداد موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری را امضا کردند.</div> خبر ۱۰۰

<img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/oxsfL8X3iHFv/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPs6DfmhO1mim2Rwt3ohCvg,,/putin-rouhani-3.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: ایران و اتحادیه اوراسیا قرارداد موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری را امضا کردند.</div>100 خبر

خبر<img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/oxsfL8X3iHFv/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPs6DfmhO1mim2Rwt3ohCvg,,/putin-rouhani-3.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: ایران و اتحادیه اوراسیا قرارداد موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری را امضا کردند.</div>

<img src="https://static2.eghtesadnews.com/thumbnail/oxsfL8X3iHFv/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIPs6DfmhO1mim2Rwt3ohCvg,,/putin-rouhani-3.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: ایران و اتحادیه اوراسیا قرارداد موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری را امضا کردند.</div>خبر