خبر یک کشته بر اثر تحرکات مشکوک دیشب در کازرون

خبر یک کشته بر اثر تحرکات مشکوک دیشب در کازرون

۱۰۰ خبر یک کشته بر اثر تحرکات مشکوک دیشب در کازرون

خبر حوادث مشکوک شب گذشته کازرون درحالی صورت گرفت که پیش از این جهانگیری و استاندار فارس از منتفی شدن طرح انتزاع کازرون خبر داده بودند.

حوادث مشکوک شب گذشته کازرون درحالی صورت گرفت که پیش از این جهانگیری و استاندار فارس از منتفی شدن طرح انتزاع کازرون خبر داده بودند. خبر

حوادث مشکوک شب گذشته کازرون درحالی صورت گرفت که پیش از این جهانگیری و استاندار فارس از منتفی شدن طرح انتزاع کازرون خبر داده بودند. خبر ۱۰۰

حوادث مشکوک شب گذشته کازرون درحالی صورت گرفت که پیش از این جهانگیری و استاندار فارس از منتفی شدن طرح انتزاع کازرون خبر داده بودند.100 خبر

خبرحوادث مشکوک شب گذشته کازرون درحالی صورت گرفت که پیش از این جهانگیری و استاندار فارس از منتفی شدن طرح انتزاع کازرون خبر داده بودند.

حوادث مشکوک شب گذشته کازرون درحالی صورت گرفت که پیش از این جهانگیری و استاندار فارس از منتفی شدن طرح انتزاع کازرون خبر داده بودند.خبر