خبر رایزنی تلفنی چاووش‌اوغلو با وزرای خارجه 37 کشور

خبر رایزنی تلفنی چاووش‌اوغلو با وزرای خارجه 37 کشور

۱۰۰ خبر رایزنی تلفنی چاووش‌اوغلو با وزرای خارجه 37 کشور

خبر مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه طی سه روز گذشته با وزرای خارجه 37 کشور جداگانه تلفنی گفتگو و در باره تحولات اخیر در فلسطین رایزنی کرد.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه طی سه روز گذشته با وزرای خارجه 37 کشور جداگانه تلفنی گفتگو و در باره تحولات اخیر در فلسطین رایزنی کرد. خبر

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه طی سه روز گذشته با وزرای خارجه 37 کشور جداگانه تلفنی گفتگو و در باره تحولات اخیر در فلسطین رایزنی کرد. خبر ۱۰۰

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه طی سه روز گذشته با وزرای خارجه 37 کشور جداگانه تلفنی گفتگو و در باره تحولات اخیر در فلسطین رایزنی کرد.100 خبر

خبرمولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه طی سه روز گذشته با وزرای خارجه 37 کشور جداگانه تلفنی گفتگو و در باره تحولات اخیر در فلسطین رایزنی کرد.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه طی سه روز گذشته با وزرای خارجه 37 کشور جداگانه تلفنی گفتگو و در باره تحولات اخیر در فلسطین رایزنی کرد.خبر