خبر رئیس "ریا نووستی اوکراین" به 2 ماه حبس محکوم شد

خبر رئیس "ریا نووستی اوکراین" به 2 ماه حبس محکوم شد

۱۰۰ خبر رئیس "ریا نووستی اوکراین" به 2 ماه حبس محکوم شد

خبر دادگاهی در شهر "خرسون" در اوکراین رئیس خبرگزاری"ریا نوستی اوکراین" را به دو ماه حبس محکوم کرد.

دادگاهی در شهر "خرسون" در اوکراین رئیس خبرگزاری"ریا نوستی اوکراین" را به دو ماه حبس محکوم کرد. خبر

دادگاهی در شهر "خرسون" در اوکراین رئیس خبرگزاری"ریا نوستی اوکراین" را به دو ماه حبس محکوم کرد. خبر ۱۰۰

دادگاهی در شهر "خرسون" در اوکراین رئیس خبرگزاری"ریا نوستی اوکراین" را به دو ماه حبس محکوم کرد.100 خبر

خبردادگاهی در شهر "خرسون" در اوکراین رئیس خبرگزاری"ریا نوستی اوکراین" را به دو ماه حبس محکوم کرد.

دادگاهی در شهر "خرسون" در اوکراین رئیس خبرگزاری"ریا نوستی اوکراین" را به دو ماه حبس محکوم کرد.خبر