خبر آیا زوج ظریف-موگرینی یک‌بار دیگر برجام را محقق می‌کنند؟ + عکس

خبر آیا زوج ظریف-موگرینی یک‌بار دیگر برجام را محقق می‌کنند؟ + عکس

۱۰۰ خبر آیا زوج ظریف-موگرینی یک‌بار دیگر برجام را محقق می‌کنند؟ + عکس

خبر <img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/XrYIjGRw1iTd/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIX6mBaxTINiem2Rwt3ohCvg,,/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D9%88+%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: زوجی که برجام را نه تنها برای ایران بلکه برای تمام دنیا به ثمر نشاندند باز هم در حال تلاش بی وقفه برای نجات این توافق بین‌المللی هستند. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و 1+5، حالا دیپلماسی برجام منهای آمریکا در حال تکاپو است.</div>

<img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/XrYIjGRw1iTd/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIX6mBaxTINiem2Rwt3ohCvg,,/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D9%88+%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: زوجی که برجام را نه تنها برای ایران بلکه برای تمام دنیا به ثمر نشاندند باز هم در حال تلاش بی وقفه برای نجات این توافق بین‌المللی هستند. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و 1+5، حالا دیپلماسی برجام منهای آمریکا در حال تکاپو است.</div> خبر

<img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/XrYIjGRw1iTd/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIX6mBaxTINiem2Rwt3ohCvg,,/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D9%88+%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: زوجی که برجام را نه تنها برای ایران بلکه برای تمام دنیا به ثمر نشاندند باز هم در حال تلاش بی وقفه برای نجات این توافق بین‌المللی هستند. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و 1+5، حالا دیپلماسی برجام منهای آمریکا در حال تکاپو است.</div> خبر ۱۰۰

<img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/XrYIjGRw1iTd/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIX6mBaxTINiem2Rwt3ohCvg,,/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D9%88+%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: زوجی که برجام را نه تنها برای ایران بلکه برای تمام دنیا به ثمر نشاندند باز هم در حال تلاش بی وقفه برای نجات این توافق بین‌المللی هستند. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و 1+5، حالا دیپلماسی برجام منهای آمریکا در حال تکاپو است.</div>100 خبر

خبر<img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/XrYIjGRw1iTd/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIX6mBaxTINiem2Rwt3ohCvg,,/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D9%88+%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: زوجی که برجام را نه تنها برای ایران بلکه برای تمام دنیا به ثمر نشاندند باز هم در حال تلاش بی وقفه برای نجات این توافق بین‌المللی هستند. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و 1+5، حالا دیپلماسی برجام منهای آمریکا در حال تکاپو است.</div>

<img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/XrYIjGRw1iTd/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIX6mBaxTINiem2Rwt3ohCvg,,/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D9%88+%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>اقتصاد نیوز: زوجی که برجام را نه تنها برای ایران بلکه برای تمام دنیا به ثمر نشاندند باز هم در حال تلاش بی وقفه برای نجات این توافق بین‌المللی هستند. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و 1+5، حالا دیپلماسی برجام منهای آمریکا در حال تکاپو است.</div>خبر