خبر بازجویی نیروهای اسد از نظامیان فرانسوی در شمال سوریه

خبر بازجویی نیروهای اسد از نظامیان فرانسوی در شمال سوریه

۱۰۰ خبر بازجویی نیروهای اسد از نظامیان فرانسوی در شمال سوریه

خبر یک گروه از نظامیان فرانسوی که به اشتباه وارد مناطق تحت کنترل رژیم اسد در قامیشلی شده بودند توسط نیروهای اسد مورد بازجویی قرار گرفتند.

یک گروه از نظامیان فرانسوی که به اشتباه وارد مناطق تحت کنترل رژیم اسد در قامیشلی شده بودند توسط نیروهای اسد مورد بازجویی قرار گرفتند. خبر

یک گروه از نظامیان فرانسوی که به اشتباه وارد مناطق تحت کنترل رژیم اسد در قامیشلی شده بودند توسط نیروهای اسد مورد بازجویی قرار گرفتند. خبر ۱۰۰

یک گروه از نظامیان فرانسوی که به اشتباه وارد مناطق تحت کنترل رژیم اسد در قامیشلی شده بودند توسط نیروهای اسد مورد بازجویی قرار گرفتند.100 خبر

خبریک گروه از نظامیان فرانسوی که به اشتباه وارد مناطق تحت کنترل رژیم اسد در قامیشلی شده بودند توسط نیروهای اسد مورد بازجویی قرار گرفتند.

یک گروه از نظامیان فرانسوی که به اشتباه وارد مناطق تحت کنترل رژیم اسد در قامیشلی شده بودند توسط نیروهای اسد مورد بازجویی قرار گرفتند.خبر