خبر روزه جنب اگر تیمم را فراموش کند/فتوای حضرت آیت الله سبحانی

خبر روزه جنب اگر تیمم را فراموش کند/فتوای حضرت آیت الله سبحانی

۱۰۰ خبر روزه جنب اگر تیمم را فراموش کند/فتوای حضرت آیت الله سبحانی

خبر سؤال : براى شخصى غسل ضرر داشته و وظيفه ى او تيمم بدل از غسل بوده است. اگر تيمم را فراموش كند و به همان صورت روزه بگيرد و نماز بخواند، وظيفه اش چيست؟ بسمه تعالى: بايد نماز و روزه ى آن روز را قضا نمايد. والله العالم منبع:

سؤال : براى شخصى غسل ضرر داشته و وظيفه ى او تيمم بدل از غسل بوده است. اگر تيمم را فراموش كند و به همان صورت روزه بگيرد و نماز بخواند، وظيفه اش چيست؟ بسمه تعالى: بايد نماز و روزه ى آن روز را قضا نمايد. والله العالم منبع: خبر

سؤال : براى شخصى غسل ضرر داشته و وظيفه ى او تيمم بدل از غسل بوده است. اگر تيمم را فراموش كند و به همان صورت روزه بگيرد و نماز بخواند، وظيفه اش چيست؟ بسمه تعالى: بايد نماز و روزه ى آن روز را قضا نمايد. والله العالم منبع: خبر ۱۰۰

سؤال : براى شخصى غسل ضرر داشته و وظيفه ى او تيمم بدل از غسل بوده است. اگر تيمم را فراموش كند و به همان صورت روزه بگيرد و نماز بخواند، وظيفه اش چيست؟ بسمه تعالى: بايد نماز و روزه ى آن روز را قضا نمايد. والله العالم منبع:100 خبر

خبرسؤال : براى شخصى غسل ضرر داشته و وظيفه ى او تيمم بدل از غسل بوده است. اگر تيمم را فراموش كند و به همان صورت روزه بگيرد و نماز بخواند، وظيفه اش چيست؟ بسمه تعالى: بايد نماز و روزه ى آن روز را قضا نمايد. والله العالم منبع:

سؤال : براى شخصى غسل ضرر داشته و وظيفه ى او تيمم بدل از غسل بوده است. اگر تيمم را فراموش كند و به همان صورت روزه بگيرد و نماز بخواند، وظيفه اش چيست؟ بسمه تعالى: بايد نماز و روزه ى آن روز را قضا نمايد. والله العالم منبع:خبر