خبر اعمال فشار دادیار ناظر بر زندان اوین بر روی زندانی های سیاسی و خانواده های آنها

خبر اعمال فشار دادیار ناظر بر زندان اوین بر روی زندانی های سیاسی و خانواده های آنها

۱۰۰ خبر اعمال فشار دادیار ناظر بر زندان اوین بر روی زندانی های سیاسی و خانواده های آنها

خبر برخی زندانیان سیاسی حاضر در اوین به خانواده‌های خود خبرداده‌‎اند که رفتار غیر انسانی "رستمی" دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، رستمی از زمان آغاز به کار خود، مقررات و فشارهای سنگینی را بر روی این زندانیان اعمال کرده است.

برخی زندانیان سیاسی حاضر در اوین به خانواده‌های خود خبرداده‌‎اند که رفتار غیر انسانی "رستمی" دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، رستمی از زمان آغاز به کار خود، مقررات و فشارهای سنگینی را بر روی این زندانیان اعمال کرده است. خبر

برخی زندانیان سیاسی حاضر در اوین به خانواده‌های خود خبرداده‌‎اند که رفتار غیر انسانی "رستمی" دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، رستمی از زمان آغاز به کار خود، مقررات و فشارهای سنگینی را بر روی این زندانیان اعمال کرده است. خبر ۱۰۰

برخی زندانیان سیاسی حاضر در اوین به خانواده‌های خود خبرداده‌‎اند که رفتار غیر انسانی "رستمی" دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، رستمی از زمان آغاز به کار خود، مقررات و فشارهای سنگینی را بر روی این زندانیان اعمال کرده است.100 خبر

خبربرخی زندانیان سیاسی حاضر در اوین به خانواده‌های خود خبرداده‌‎اند که رفتار غیر انسانی "رستمی" دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، رستمی از زمان آغاز به کار خود، مقررات و فشارهای سنگینی را بر روی این زندانیان اعمال کرده است.

برخی زندانیان سیاسی حاضر در اوین به خانواده‌های خود خبرداده‌‎اند که رفتار غیر انسانی "رستمی" دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، رستمی از زمان آغاز به کار خود، مقررات و فشارهای سنگینی را بر روی این زندانیان اعمال کرده است.خبر