خبر جزییاتی از افشاگری گسترده گاردین: پرداخت میلیون ها پوند به شرکت‌های رسانه ای و تبلیغاتی انگلیس برای بهبود چهره پادشاهی عربستان

خبر جزییاتی از افشاگری گسترده گاردین: پرداخت میلیون ها پوند به شرکت‌های رسانه ای و تبلیغاتی انگلیس برای بهبود چهره پادشاهی عربستان

۱۰۰ خبر جزییاتی از افشاگری گسترده گاردین: پرداخت میلیون ها پوند به شرکت‌های رسانه ای و تبلیغاتی انگلیس برای بهبود چهره پادشاهی عربستان

خبر <img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg?x44010" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- لندن به مرکزی برای کمپین ارتباطی روابط عمومی و تاثیرات جهانی عربستان سعودی تبدیل شده است. گزارش اخیر گاردین نشان می‌دهد که شرکت‌های بریتانیایی میلیون‌ها پوند از عربستان سعودی دریافت کرده‌اند تا تصویر بهتری از پادشاهی عربستان و متحدان منطقه‌اش را ارائه دهند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از گاردین، عربستان به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و دخالت [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg?x44010" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- لندن به مرکزی برای کمپین ارتباطی روابط عمومی و تاثیرات جهانی عربستان سعودی تبدیل شده است. گزارش اخیر گاردین نشان می‌دهد که شرکت‌های بریتانیایی میلیون‌ها پوند از عربستان سعودی دریافت کرده‌اند تا تصویر بهتری از پادشاهی عربستان و متحدان منطقه‌اش را ارائه دهند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از گاردین، عربستان به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و دخالت [&#8230;] خبر

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg?x44010" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- لندن به مرکزی برای کمپین ارتباطی روابط عمومی و تاثیرات جهانی عربستان سعودی تبدیل شده است. گزارش اخیر گاردین نشان می‌دهد که شرکت‌های بریتانیایی میلیون‌ها پوند از عربستان سعودی دریافت کرده‌اند تا تصویر بهتری از پادشاهی عربستان و متحدان منطقه‌اش را ارائه دهند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از گاردین، عربستان به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و دخالت [&#8230;] خبر ۱۰۰

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg?x44010" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- لندن به مرکزی برای کمپین ارتباطی روابط عمومی و تاثیرات جهانی عربستان سعودی تبدیل شده است. گزارش اخیر گاردین نشان می‌دهد که شرکت‌های بریتانیایی میلیون‌ها پوند از عربستان سعودی دریافت کرده‌اند تا تصویر بهتری از پادشاهی عربستان و متحدان منطقه‌اش را ارائه دهند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از گاردین، عربستان به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و دخالت [&#8230;]100 خبر

خبر<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg?x44010" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- لندن به مرکزی برای کمپین ارتباطی روابط عمومی و تاثیرات جهانی عربستان سعودی تبدیل شده است. گزارش اخیر گاردین نشان می‌دهد که شرکت‌های بریتانیایی میلیون‌ها پوند از عربستان سعودی دریافت کرده‌اند تا تصویر بهتری از پادشاهی عربستان و متحدان منطقه‌اش را ارائه دهند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از گاردین، عربستان به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و دخالت [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg?x44010" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2018/10/2462-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- لندن به مرکزی برای کمپین ارتباطی روابط عمومی و تاثیرات جهانی عربستان سعودی تبدیل شده است. گزارش اخیر گاردین نشان می‌دهد که شرکت‌های بریتانیایی میلیون‌ها پوند از عربستان سعودی دریافت کرده‌اند تا تصویر بهتری از پادشاهی عربستان و متحدان منطقه‌اش را ارائه دهند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از گاردین، عربستان به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و دخالت [&#8230;]خبر