خبر دربی هنرمندان و پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال (عکس)

خبر دربی هنرمندان و پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال (عکس)

۱۰۰ خبر دربی هنرمندان و پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال (عکس)

خبر دربی هنرمندان و پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال که روز پنجشنبه در مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر برگزار شد، با تساوی چهار بر چهار این دو تیم به پایان رسید.

دربی هنرمندان و پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال که روز پنجشنبه در مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر برگزار شد، با تساوی چهار بر چهار این دو تیم به پایان رسید. خبر

دربی هنرمندان و پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال که روز پنجشنبه در مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر برگزار شد، با تساوی چهار بر چهار این دو تیم به پایان رسید. خبر ۱۰۰

دربی هنرمندان و پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال که روز پنجشنبه در مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر برگزار شد، با تساوی چهار بر چهار این دو تیم به پایان رسید.100 خبر

خبردربی هنرمندان و پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال که روز پنجشنبه در مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر برگزار شد، با تساوی چهار بر چهار این دو تیم به پایان رسید.

دربی هنرمندان و پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال که روز پنجشنبه در مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر برگزار شد، با تساوی چهار بر چهار این دو تیم به پایان رسید.خبر