خبر واکنش ظریف درپی حمله تروریستی در چابهار ایران

خبر واکنش ظریف درپی حمله تروریستی در چابهار ایران

۱۰۰ خبر واکنش ظریف درپی حمله تروریستی در چابهار ایران

خبر وزیر امور خارجه ایران در واکنش به انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر چابهار عاملان این انفجار را وابسته به «بیگانگان» دانست و به دستگیری «افراطی‌ها» در بازگشت از امارات متحد عربی اشاره کرد.

وزیر امور خارجه ایران در واکنش به انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر چابهار عاملان این انفجار را وابسته به «بیگانگان» دانست و به دستگیری «افراطی‌ها» در بازگشت از امارات متحد عربی اشاره کرد. خبر

وزیر امور خارجه ایران در واکنش به انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر چابهار عاملان این انفجار را وابسته به «بیگانگان» دانست و به دستگیری «افراطی‌ها» در بازگشت از امارات متحد عربی اشاره کرد. خبر ۱۰۰

وزیر امور خارجه ایران در واکنش به انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر چابهار عاملان این انفجار را وابسته به «بیگانگان» دانست و به دستگیری «افراطی‌ها» در بازگشت از امارات متحد عربی اشاره کرد.100 خبر

خبروزیر امور خارجه ایران در واکنش به انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر چابهار عاملان این انفجار را وابسته به «بیگانگان» دانست و به دستگیری «افراطی‌ها» در بازگشت از امارات متحد عربی اشاره کرد.

وزیر امور خارجه ایران در واکنش به انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر چابهار عاملان این انفجار را وابسته به «بیگانگان» دانست و به دستگیری «افراطی‌ها» در بازگشت از امارات متحد عربی اشاره کرد.خبر