خبر جزئیات دستگیری مرد آتش افروز و همدستانش +عکس

خبر جزئیات دستگیری مرد آتش افروز و همدستانش +عکس

۱۰۰ خبر جزئیات دستگیری مرد آتش افروز و همدستانش +عکس

خبر رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به تشریح جزئیات دستگیری فردی که برای تفریح به آتش زدن شهروندان در پارک‌ها و فضا‌های سبز تهران اقدام کرده بود، پرداخت.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به تشریح جزئیات دستگیری فردی که برای تفریح به آتش زدن شهروندان در پارک‌ها و فضا‌های سبز تهران اقدام کرده بود، پرداخت. خبر

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به تشریح جزئیات دستگیری فردی که برای تفریح به آتش زدن شهروندان در پارک‌ها و فضا‌های سبز تهران اقدام کرده بود، پرداخت. خبر ۱۰۰

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به تشریح جزئیات دستگیری فردی که برای تفریح به آتش زدن شهروندان در پارک‌ها و فضا‌های سبز تهران اقدام کرده بود، پرداخت.100 خبر

خبررئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به تشریح جزئیات دستگیری فردی که برای تفریح به آتش زدن شهروندان در پارک‌ها و فضا‌های سبز تهران اقدام کرده بود، پرداخت.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به تشریح جزئیات دستگیری فردی که برای تفریح به آتش زدن شهروندان در پارک‌ها و فضا‌های سبز تهران اقدام کرده بود، پرداخت.خبر