خبر قطعی اینترنت در انگلیس هرج‌ومرج ایجاد کرد

خبر قطعی اینترنت در انگلیس هرج‌ومرج ایجاد کرد

۱۰۰ خبر قطعی اینترنت در انگلیس هرج‌ومرج ایجاد کرد

خبر بروز نقص فنی در شرکت مخابراتی «اوتو» (O۲) انگلیس روز پنجشنبه، دسترسی میلیون‌ها کاربر از جمله شرکت اتوبوس‌رانی لندن به اینترنت را قطع کرده و منجر به ایجاد هرج‌ومرج شده است.

بروز نقص فنی در شرکت مخابراتی «اوتو» (O۲) انگلیس روز پنجشنبه، دسترسی میلیون‌ها کاربر از جمله شرکت اتوبوس‌رانی لندن به اینترنت را قطع کرده و منجر به ایجاد هرج‌ومرج شده است. خبر

بروز نقص فنی در شرکت مخابراتی «اوتو» (O۲) انگلیس روز پنجشنبه، دسترسی میلیون‌ها کاربر از جمله شرکت اتوبوس‌رانی لندن به اینترنت را قطع کرده و منجر به ایجاد هرج‌ومرج شده است. خبر ۱۰۰

بروز نقص فنی در شرکت مخابراتی «اوتو» (O۲) انگلیس روز پنجشنبه، دسترسی میلیون‌ها کاربر از جمله شرکت اتوبوس‌رانی لندن به اینترنت را قطع کرده و منجر به ایجاد هرج‌ومرج شده است.100 خبر

خبربروز نقص فنی در شرکت مخابراتی «اوتو» (O۲) انگلیس روز پنجشنبه، دسترسی میلیون‌ها کاربر از جمله شرکت اتوبوس‌رانی لندن به اینترنت را قطع کرده و منجر به ایجاد هرج‌ومرج شده است.

بروز نقص فنی در شرکت مخابراتی «اوتو» (O۲) انگلیس روز پنجشنبه، دسترسی میلیون‌ها کاربر از جمله شرکت اتوبوس‌رانی لندن به اینترنت را قطع کرده و منجر به ایجاد هرج‌ومرج شده است.خبر