خبر گزارشی از قتل یک زندانی در بند یک رجایی شهر/ بی توجهی مسئولان به درخواست تغییر بند این زندانی

خبر گزارشی از قتل یک زندانی در بند یک رجایی شهر/ بی توجهی مسئولان به درخواست تغییر بند این زندانی

۱۰۰ خبر گزارشی از قتل یک زندانی در بند یک رجایی شهر/ بی توجهی مسئولان به درخواست تغییر بند این زندانی

خبر <p><img width="300" height="195" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-600x391.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر.jpg 694w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طی هفته های گذشته یک زندانی با هویت وحید مرادی در حمله گروهی از زندانیان مسلح با سلاح سرد در زندان رجایی‌شهر کرج به قتل رسید. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید مرادی ۱۱ تیرماه در بندی که برخلاف میل شخصی و به دستور مسئولان به آن منتقل شده بوده، به قتل رسیده ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53761/">گزارشی از قتل یک زندانی در بند یک رجایی شهر/ بی توجهی مسئولان به درخواست تغییر بند این زندانی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="195" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-600x391.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر.jpg 694w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طی هفته های گذشته یک زندانی با هویت وحید مرادی در حمله گروهی از زندانیان مسلح با سلاح سرد در زندان رجایی‌شهر کرج به قتل رسید. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید مرادی ۱۱ تیرماه در بندی که برخلاف میل شخصی و به دستور مسئولان به آن منتقل شده بوده، به قتل رسیده ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53761/">گزارشی از قتل یک زندانی در بند یک رجایی شهر/ بی توجهی مسئولان به درخواست تغییر بند این زندانی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="195" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-600x391.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر.jpg 694w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طی هفته های گذشته یک زندانی با هویت وحید مرادی در حمله گروهی از زندانیان مسلح با سلاح سرد در زندان رجایی‌شهر کرج به قتل رسید. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید مرادی ۱۱ تیرماه در بندی که برخلاف میل شخصی و به دستور مسئولان به آن منتقل شده بوده، به قتل رسیده ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53761/">گزارشی از قتل یک زندانی در بند یک رجایی شهر/ بی توجهی مسئولان به درخواست تغییر بند این زندانی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="195" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-600x391.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر.jpg 694w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طی هفته های گذشته یک زندانی با هویت وحید مرادی در حمله گروهی از زندانیان مسلح با سلاح سرد در زندان رجایی‌شهر کرج به قتل رسید. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید مرادی ۱۱ تیرماه در بندی که برخلاف میل شخصی و به دستور مسئولان به آن منتقل شده بوده، به قتل رسیده ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53761/">گزارشی از قتل یک زندانی در بند یک رجایی شهر/ بی توجهی مسئولان به درخواست تغییر بند این زندانی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="195" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-600x391.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر.jpg 694w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طی هفته های گذشته یک زندانی با هویت وحید مرادی در حمله گروهی از زندانیان مسلح با سلاح سرد در زندان رجایی‌شهر کرج به قتل رسید. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید مرادی ۱۱ تیرماه در بندی که برخلاف میل شخصی و به دستور مسئولان به آن منتقل شده بوده، به قتل رسیده ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53761/">گزارشی از قتل یک زندانی در بند یک رجایی شهر/ بی توجهی مسئولان به درخواست تغییر بند این زندانی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="195" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-300x195.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر-600x391.jpg 600w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2016/09/۴رجایی-شهر.jpg 694w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>طی هفته های گذشته یک زندانی با هویت وحید مرادی در حمله گروهی از زندانیان مسلح با سلاح سرد در زندان رجایی‌شهر کرج به قتل رسید. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید مرادی ۱۱ تیرماه در بندی که برخلاف میل شخصی و به دستور مسئولان به آن منتقل شده بوده، به قتل رسیده ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53761/">گزارشی از قتل یک زندانی در بند یک رجایی شهر/ بی توجهی مسئولان به درخواست تغییر بند این زندانی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر