خبر صدور حکم هفت سال و نیم حبس برای سهیل عربی و نسترن نعیمی

خبر صدور حکم هفت سال و نیم حبس برای سهیل عربی و نسترن نعیمی

۱۰۰ خبر صدور حکم هفت سال و نیم حبس برای سهیل عربی و نسترن نعیمی

خبر <p><img width="300" height="213" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-768x546.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi.jpg 405w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران سهیل عربی و همسر سابقش، نسترن نعیمی را به جمعا هفت سال و نیم حبس محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ، در پی پرونده سازی سپاه در دوران زندان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53756/">صدور حکم هفت سال و نیم حبس برای سهیل عربی و نسترن نعیمی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="213" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-768x546.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi.jpg 405w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران سهیل عربی و همسر سابقش، نسترن نعیمی را به جمعا هفت سال و نیم حبس محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ، در پی پرونده سازی سپاه در دوران زندان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53756/">صدور حکم هفت سال و نیم حبس برای سهیل عربی و نسترن نعیمی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="213" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-768x546.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi.jpg 405w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران سهیل عربی و همسر سابقش، نسترن نعیمی را به جمعا هفت سال و نیم حبس محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ، در پی پرونده سازی سپاه در دوران زندان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53756/">صدور حکم هفت سال و نیم حبس برای سهیل عربی و نسترن نعیمی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="213" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-768x546.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi.jpg 405w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران سهیل عربی و همسر سابقش، نسترن نعیمی را به جمعا هفت سال و نیم حبس محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ، در پی پرونده سازی سپاه در دوران زندان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53756/">صدور حکم هفت سال و نیم حبس برای سهیل عربی و نسترن نعیمی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="213" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-768x546.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi.jpg 405w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران سهیل عربی و همسر سابقش، نسترن نعیمی را به جمعا هفت سال و نیم حبس محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ، در پی پرونده سازی سپاه در دوران زندان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53756/">صدور حکم هفت سال و نیم حبس برای سهیل عربی و نسترن نعیمی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="213" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-300x213.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi-768x546.jpg 768w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2017/10/soheli-arabi.jpg 405w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران سهیل عربی و همسر سابقش، نسترن نعیمی را به جمعا هفت سال و نیم حبس محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان تهران بزرگ، در پی پرونده سازی سپاه در دوران زندان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53756/">صدور حکم هفت سال و نیم حبس برای سهیل عربی و نسترن نعیمی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر