خبر اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه رسام کرج به دلایل اعتقادی

خبر اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه رسام کرج به دلایل اعتقادی

۱۰۰ خبر اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه رسام کرج به دلایل اعتقادی

خبر <p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سوگل ذبیحی، شهروند بهایی، در اردیبهشت سال جاری به دلیل اعتقاد به دین بهاییت از دانشگاه رسام واقع در کرج اخراج شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سوگل ذبیحی، متولد ۱۳۷۶ و دانشجوی ترم ۴ رشته ارتباط تصویری ( گرافیک) مقطع کارشناسی، از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم و در پیگیری ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53750/">اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه رسام کرج به دلایل اعتقادی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سوگل ذبیحی، شهروند بهایی، در اردیبهشت سال جاری به دلیل اعتقاد به دین بهاییت از دانشگاه رسام واقع در کرج اخراج شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سوگل ذبیحی، متولد ۱۳۷۶ و دانشجوی ترم ۴ رشته ارتباط تصویری ( گرافیک) مقطع کارشناسی، از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم و در پیگیری ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53750/">اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه رسام کرج به دلایل اعتقادی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سوگل ذبیحی، شهروند بهایی، در اردیبهشت سال جاری به دلیل اعتقاد به دین بهاییت از دانشگاه رسام واقع در کرج اخراج شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سوگل ذبیحی، متولد ۱۳۷۶ و دانشجوی ترم ۴ رشته ارتباط تصویری ( گرافیک) مقطع کارشناسی، از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم و در پیگیری ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53750/">اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه رسام کرج به دلایل اعتقادی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سوگل ذبیحی، شهروند بهایی، در اردیبهشت سال جاری به دلیل اعتقاد به دین بهاییت از دانشگاه رسام واقع در کرج اخراج شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سوگل ذبیحی، متولد ۱۳۷۶ و دانشجوی ترم ۴ رشته ارتباط تصویری ( گرافیک) مقطع کارشناسی، از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم و در پیگیری ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53750/">اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه رسام کرج به دلایل اعتقادی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سوگل ذبیحی، شهروند بهایی، در اردیبهشت سال جاری به دلیل اعتقاد به دین بهاییت از دانشگاه رسام واقع در کرج اخراج شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سوگل ذبیحی، متولد ۱۳۷۶ و دانشجوی ترم ۴ رشته ارتباط تصویری ( گرافیک) مقطع کارشناسی، از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم و در پیگیری ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53750/">اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه رسام کرج به دلایل اعتقادی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/sogol-zabihi.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>سوگل ذبیحی، شهروند بهایی، در اردیبهشت سال جاری به دلیل اعتقاد به دین بهاییت از دانشگاه رسام واقع در کرج اخراج شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سوگل ذبیحی، متولد ۱۳۷۶ و دانشجوی ترم ۴ رشته ارتباط تصویری ( گرافیک) مقطع کارشناسی، از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم و در پیگیری ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53750/">اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه رسام کرج به دلایل اعتقادی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر