خبر حسین سلمانپور ظهیر؛ محرومیت از حق تماس و ملاقات/ عدم دسترسی به وکیل پس از یک ماه بازداشت

خبر حسین سلمانپور ظهیر؛ محرومیت از حق تماس و ملاقات/ عدم دسترسی به وکیل پس از یک ماه بازداشت

۱۰۰ خبر حسین سلمانپور ظهیر؛ محرومیت از حق تماس و ملاقات/ عدم دسترسی به وکیل پس از یک ماه بازداشت

خبر <p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حسین سلمانپور ظهیر پس از گذشت یک ماه همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی قرار دارد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین سلمانپور ظهیر ۲۲ خرداد ماه سال جاری از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده و نزدیک به سه هفته است که محروم از ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53747/">حسین سلمانپور ظهیر؛ محرومیت از حق تماس و ملاقات/ عدم دسترسی به وکیل پس از یک ماه بازداشت</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حسین سلمانپور ظهیر پس از گذشت یک ماه همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی قرار دارد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین سلمانپور ظهیر ۲۲ خرداد ماه سال جاری از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده و نزدیک به سه هفته است که محروم از ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53747/">حسین سلمانپور ظهیر؛ محرومیت از حق تماس و ملاقات/ عدم دسترسی به وکیل پس از یک ماه بازداشت</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حسین سلمانپور ظهیر پس از گذشت یک ماه همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی قرار دارد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین سلمانپور ظهیر ۲۲ خرداد ماه سال جاری از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده و نزدیک به سه هفته است که محروم از ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53747/">حسین سلمانپور ظهیر؛ محرومیت از حق تماس و ملاقات/ عدم دسترسی به وکیل پس از یک ماه بازداشت</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حسین سلمانپور ظهیر پس از گذشت یک ماه همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی قرار دارد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین سلمانپور ظهیر ۲۲ خرداد ماه سال جاری از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده و نزدیک به سه هفته است که محروم از ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53747/">حسین سلمانپور ظهیر؛ محرومیت از حق تماس و ملاقات/ عدم دسترسی به وکیل پس از یک ماه بازداشت</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حسین سلمانپور ظهیر پس از گذشت یک ماه همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی قرار دارد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین سلمانپور ظهیر ۲۲ خرداد ماه سال جاری از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده و نزدیک به سه هفته است که محروم از ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53747/">حسین سلمانپور ظهیر؛ محرومیت از حق تماس و ملاقات/ عدم دسترسی به وکیل پس از یک ماه بازداشت</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/07/hoseinsalmanpour.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>حسین سلمانپور ظهیر پس از گذشت یک ماه همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی قرار دارد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین سلمانپور ظهیر ۲۲ خرداد ماه سال جاری از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده و نزدیک به سه هفته است که محروم از ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1397/53747/">حسین سلمانپور ظهیر؛ محرومیت از حق تماس و ملاقات/ عدم دسترسی به وکیل پس از یک ماه بازداشت</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر