خبر کشف 18 حساب بانکی جعلی حزب حاکم پاکستان

خبر کشف 18 حساب بانکی جعلی حزب حاکم پاکستان

۱۰۰ خبر کشف 18 حساب بانکی جعلی حزب حاکم پاکستان

خبر بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد حزب حاکم این کشور از 18 حساب جعلی برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کند.

بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد حزب حاکم این کشور از 18 حساب جعلی برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کند. خبر

بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد حزب حاکم این کشور از 18 حساب جعلی برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کند. خبر ۱۰۰

بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد حزب حاکم این کشور از 18 حساب جعلی برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کند.100 خبر

خبربانک مرکزی پاکستان اعلام کرد حزب حاکم این کشور از 18 حساب جعلی برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کند.

بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد حزب حاکم این کشور از 18 حساب جعلی برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کند.خبر