خبر برخورد قطار با یک عابر در ایستگاه مترو نوبنیاد

خبر برخورد قطار با یک عابر در ایستگاه مترو نوبنیاد

۱۰۰ خبر برخورد قطار با یک عابر در ایستگاه مترو نوبنیاد

خبر ایرنا نوشت: مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد.

ایرنا نوشت: مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد. خبر

ایرنا نوشت: مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد. خبر ۱۰۰

ایرنا نوشت: مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد.100 خبر

خبرایرنا نوشت: مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد.

ایرنا نوشت: مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد.خبر