خبر جشن تولد علی رفیعی در تالار وحدت

خبر جشن تولد علی رفیعی در تالار وحدت

۱۰۰ خبر جشن تولد علی رفیعی در تالار وحدت

خبر <div>اقتصادنیوز :جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر، سالروز تولد ۸۰ سالگی علی رفیعی را روی صحنه تالار وحدت جشن گرفتند. </div>

<div>اقتصادنیوز :جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر، سالروز تولد ۸۰ سالگی علی رفیعی را روی صحنه تالار وحدت جشن گرفتند. </div> خبر

<div>اقتصادنیوز :جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر، سالروز تولد ۸۰ سالگی علی رفیعی را روی صحنه تالار وحدت جشن گرفتند. </div> خبر ۱۰۰

<div>اقتصادنیوز :جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر، سالروز تولد ۸۰ سالگی علی رفیعی را روی صحنه تالار وحدت جشن گرفتند. </div>100 خبر

خبر<div>اقتصادنیوز :جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر، سالروز تولد ۸۰ سالگی علی رفیعی را روی صحنه تالار وحدت جشن گرفتند. </div>

<div>اقتصادنیوز :جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر، سالروز تولد ۸۰ سالگی علی رفیعی را روی صحنه تالار وحدت جشن گرفتند. </div>خبر