خبر واکنش شهردار کرمان به فیلم آزار و اذیت دو کودک کار

خبر واکنش شهردار کرمان به فیلم آزار و اذیت دو کودک کار

۱۰۰ خبر واکنش شهردار کرمان به فیلم آزار و اذیت دو کودک کار

خبر <img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- به‌تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده و فردی در قامت کارمند شهرداری کرمان را نشان می‌دهد که دو دو کودک گلفروش را مجبور به خوردن گل‌هایشان می‌کند. شهردار کرمان در واکنش به این فیلم، گفته این فرد کامند شهرداری نیست. به گزارش ایسنا در این فیلم، فردی که به نظر می‌رسید کارمند شهرداری کرمان است، دو کودک کار [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- به‌تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده و فردی در قامت کارمند شهرداری کرمان را نشان می‌دهد که دو دو کودک گلفروش را مجبور به خوردن گل‌هایشان می‌کند. شهردار کرمان در واکنش به این فیلم، گفته این فرد کامند شهرداری نیست. به گزارش ایسنا در این فیلم، فردی که به نظر می‌رسید کارمند شهرداری کرمان است، دو کودک کار [&#8230;] خبر

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- به‌تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده و فردی در قامت کارمند شهرداری کرمان را نشان می‌دهد که دو دو کودک گلفروش را مجبور به خوردن گل‌هایشان می‌کند. شهردار کرمان در واکنش به این فیلم، گفته این فرد کامند شهرداری نیست. به گزارش ایسنا در این فیلم، فردی که به نظر می‌رسید کارمند شهرداری کرمان است، دو کودک کار [&#8230;] خبر ۱۰۰

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- به‌تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده و فردی در قامت کارمند شهرداری کرمان را نشان می‌دهد که دو دو کودک گلفروش را مجبور به خوردن گل‌هایشان می‌کند. شهردار کرمان در واکنش به این فیلم، گفته این فرد کامند شهرداری نیست. به گزارش ایسنا در این فیلم، فردی که به نظر می‌رسید کارمند شهرداری کرمان است، دو کودک کار [&#8230;]100 خبر

خبر<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- به‌تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده و فردی در قامت کارمند شهرداری کرمان را نشان می‌دهد که دو دو کودک گلفروش را مجبور به خوردن گل‌هایشان می‌کند. شهردار کرمان در واکنش به این فیلم، گفته این فرد کامند شهرداری نیست. به گزارش ایسنا در این فیلم، فردی که به نظر می‌رسید کارمند شهرداری کرمان است، دو کودک کار [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/636829250594718248-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- به‌تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده و فردی در قامت کارمند شهرداری کرمان را نشان می‌دهد که دو دو کودک گلفروش را مجبور به خوردن گل‌هایشان می‌کند. شهردار کرمان در واکنش به این فیلم، گفته این فرد کامند شهرداری نیست. به گزارش ایسنا در این فیلم، فردی که به نظر می‌رسید کارمند شهرداری کرمان است، دو کودک کار [&#8230;]خبر