خبر دونالد ترامپ از تجارت چه چیزی را نمی‌فهمد؟

خبر دونالد ترامپ از تجارت چه چیزی را نمی‌فهمد؟

۱۰۰ خبر دونالد ترامپ از تجارت چه چیزی را نمی‌فهمد؟

خبر تجارت مانند بسیاری از مسایل دیگر، ارتباطی دوطرفه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از بدو ورود به کاخ سفید از پیمانهای مختلف بین المللی خارج شده است با این ادعا که آمریکا نفعی از این پیمانها نمی‌برد. او و دولتش بر این باورند که در یک پیمان و توافق بین آمریکا و دیگران، یک طرف این معامله برنده و طرف دیگر بازنده است. در این ویدیو به غلط بودن این دیدگاه و عواقب منفی این تصمیم ها پرداخته شده است که با زیرنویس فارسی در تابناک ویدیو می‌توانید ببینید.

تجارت مانند بسیاری از مسایل دیگر، ارتباطی دوطرفه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از بدو ورود به کاخ سفید از پیمانهای مختلف بین المللی خارج شده است با این ادعا که آمریکا نفعی از این پیمانها نمی‌برد. او و دولتش بر این باورند که در یک پیمان و توافق بین آمریکا و دیگران، یک طرف این معامله برنده و طرف دیگر بازنده است. در این ویدیو به غلط بودن این دیدگاه و عواقب منفی این تصمیم ها پرداخته شده است که با زیرنویس فارسی در تابناک ویدیو می‌توانید ببینید. خبر

تجارت مانند بسیاری از مسایل دیگر، ارتباطی دوطرفه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از بدو ورود به کاخ سفید از پیمانهای مختلف بین المللی خارج شده است با این ادعا که آمریکا نفعی از این پیمانها نمی‌برد. او و دولتش بر این باورند که در یک پیمان و توافق بین آمریکا و دیگران، یک طرف این معامله برنده و طرف دیگر بازنده است. در این ویدیو به غلط بودن این دیدگاه و عواقب منفی این تصمیم ها پرداخته شده است که با زیرنویس فارسی در تابناک ویدیو می‌توانید ببینید. خبر ۱۰۰

تجارت مانند بسیاری از مسایل دیگر، ارتباطی دوطرفه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از بدو ورود به کاخ سفید از پیمانهای مختلف بین المللی خارج شده است با این ادعا که آمریکا نفعی از این پیمانها نمی‌برد. او و دولتش بر این باورند که در یک پیمان و توافق بین آمریکا و دیگران، یک طرف این معامله برنده و طرف دیگر بازنده است. در این ویدیو به غلط بودن این دیدگاه و عواقب منفی این تصمیم ها پرداخته شده است که با زیرنویس فارسی در تابناک ویدیو می‌توانید ببینید.100 خبر

خبرتجارت مانند بسیاری از مسایل دیگر، ارتباطی دوطرفه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از بدو ورود به کاخ سفید از پیمانهای مختلف بین المللی خارج شده است با این ادعا که آمریکا نفعی از این پیمانها نمی‌برد. او و دولتش بر این باورند که در یک پیمان و توافق بین آمریکا و دیگران، یک طرف این معامله برنده و طرف دیگر بازنده است. در این ویدیو به غلط بودن این دیدگاه و عواقب منفی این تصمیم ها پرداخته شده است که با زیرنویس فارسی در تابناک ویدیو می‌توانید ببینید.

تجارت مانند بسیاری از مسایل دیگر، ارتباطی دوطرفه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از بدو ورود به کاخ سفید از پیمانهای مختلف بین المللی خارج شده است با این ادعا که آمریکا نفعی از این پیمانها نمی‌برد. او و دولتش بر این باورند که در یک پیمان و توافق بین آمریکا و دیگران، یک طرف این معامله برنده و طرف دیگر بازنده است. در این ویدیو به غلط بودن این دیدگاه و عواقب منفی این تصمیم ها پرداخته شده است که با زیرنویس فارسی در تابناک ویدیو می‌توانید ببینید.خبر