خبر دومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی در دامغان برگزار شد

خبر دومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی در دامغان برگزار شد

۱۰۰ خبر دومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی در دامغان برگزار شد

خبر <img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/WDAEDtB9v8Ah/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsINu6PFb-ii5Km2Rwt3ohCvg,,/hIOpC4JzmWSG.jpg" /><div></div>

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/WDAEDtB9v8Ah/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsINu6PFb-ii5Km2Rwt3ohCvg,,/hIOpC4JzmWSG.jpg" /><div></div> خبر

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/WDAEDtB9v8Ah/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsINu6PFb-ii5Km2Rwt3ohCvg,,/hIOpC4JzmWSG.jpg" /><div></div> خبر ۱۰۰

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/WDAEDtB9v8Ah/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsINu6PFb-ii5Km2Rwt3ohCvg,,/hIOpC4JzmWSG.jpg" /><div></div>100 خبر

خبر<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/WDAEDtB9v8Ah/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsINu6PFb-ii5Km2Rwt3ohCvg,,/hIOpC4JzmWSG.jpg" /><div></div>

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/WDAEDtB9v8Ah/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsINu6PFb-ii5Km2Rwt3ohCvg,,/hIOpC4JzmWSG.jpg" /><div></div>خبر